Новини

МЗХГ няма да поднови разрешението на „Австрия био гаранти клон България“ КЧТ за контрол на биологично производство

2019-02-09 

Контролиращото лице Австрия био гаранти клон България“ КЧТ няма да получи разрешение за контрол на биологично производство, се съобщава в информация, публикувана на официалната уеб страница на Министерството на земеделието, храните и горите.

От месец август 2018 г. контролиращото лице извършва дейност на база временно разрешение BG-BIO-16 от 13.08.2018 г. В информацията се казва още:

На заседание на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство бяха представени резултатите от извършената проверка на подадената документация за издаване на ново разрешение на дружеството, като са установени значителен брой непълноти и несъответствия.  На 22.01.2019 г. е изпратено уведомление до контролиращото лице с цел отстраняването им в законоустановения 7-дневен срок, съгласно чл.21, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС. До 07.02.2019 г. от дружеството не е предоставен отговор на изпратеното писмо за отстраняване на непълнотите или несъответствията. Съгласно  нормативната уредба когато непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, министърът на земеделието, храните и горите постановява отказ.        

В тази връзка и с оглед на изтичащия срок на издаденото временно разрешение всички настоящи оператори на дружеството имат право да изберат самостоятелно друго контролиращо лице, с което трябва да сключат нов индивидуален договор за контрол и сертификация, който следва  да осигури непрекъсване в системата на контрол. Новият договор трябва да е в сила най-късно от 13.02.2019 г.

Актуален списък на контролиращите лица, с издадени разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите - Информационен регистър на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. След сключване на договора с новото контролиращо лице трябва своевременно да бъде информирано Министерството на земеделието, храните и горите, като се попълни и изпрати следния формуляр - Формуляр за обявяване на биологична дейност .

При смяна или избор на ново контролиращо лице, предишното не се освобождава от отговорност и задължения. Съгласно чл. 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) 889/2008 г. старото контролиращо лице трябва задължително  да предаде на следващото значимите елементи от контролната документация относно оператора, както и докладите, посочени в чл. 63, параграф 2, ал. 2 от същия регламент. Новото контролиращо лице гарантира, че операторът е отстранил или отстранява евентуалните несъответствия, отбелязани в доклада на предишния надзорен или контролен орган.

Източник: http://www.mzh.government.bg