Новини

Европейската комисия приветства подкрепата на европарламента за забрана на нелоялни търговски практики

2019-03-12 

Брюксел, 12 март 2019 г., прессъобщение

Европейският парламент гласува днес за нов набор от правила на ЕС, които ще осигурят защита на 100% от европейските земеделски стопани, както и на малки и средни доставчици срещу нелоялни търговски практики в веригата на предлагането на храни, се казва в прессъобщение на Европейската комисия публикувано на официалната интернет страница на институцията .

В публикацията се казва: „След днешното гласуване на пленарната сесия на Парламента в Страсбург, Фил Хоган , комисар по земеделието и развитието на селските райони, заяви: „ Днешното гласуване е фундаментално за справедливостта за фермерите във веригата на предлагането на храни. Комисията внесе предложението през април 2018 г., за да гарантира, че земеделските стопани ще бъдат третирани справедливо от страните по веригата на предлагането на храни и ще предоставят тази минимална защита в целия ЕС. Този закон е едно от ключовите предложения на Работната група за селскостопанските пазари. Днешното гласуване демонстрира способността ни да работим за гражданите на ЕС. " 

Новият европейски закон се основава на предложение, внесено от Европейската комисия и ще обхване селскостопанските и хранителни продукти, търгувани във веригата на предлагането на храни, като забранява за първи път до 16 нелоялни търговски практики, наложени едностранно от един търговски партньор на друг.

Правилата, гласувани днес, ще се прилагат за всеки, който участва в веригата на предлагането на храни, с оборот от 350 милиона евро с диференцирани нива на защита, предоставени под този праг. Новите правила ще обхванат търговците на дребно, преработвателите на храни, търговците на едро, кооперациите или организациите на производителите, или един производител, който ще се занимава с някоя от установените нелоялни търговски практики.

Новата рамка предоставя на държавите-членки правомощия да прилагат новите правила и да налагат санкции в случай на установени нарушения. Комисията също така ще създаде механизъм за координация между правоприлагащите органи, за да се даде възможност за обмен на най-добри практики.

Нелоялните търговски практики, които трябва да бъдат забранени, включват: забавяне на плащанията за нетрайни хранителни продукти; анулиране на поръчки в последната минута; едностранни или ретроактивни промени в договорите; принуждаване на доставчика да плаща за изгубените продукти и да отказва писмени договори.

Други практики ще бъдат разрешени само ако са предмет на ясно и недвусмислено предварително споразумение между страните: купувач, който връща непродадени хранителни продукти на доставчик; купувач, който начислява плащане от доставчика за осигуряване или поддържане на споразумение за доставка на хранителни продукти; доставчик, който заплаща рекламна или маркетингова кампания на купувача.

Сега се очаква държавите-членки официално да одобрят новите правила, преди да влязат в сила.

От началото на мандата си Комисията работи за по-справедлива и по-балансирана верига на предлагането на храни. През 2016 г. Комисията създаде Работна група за селскостопанските пазари (AMTF), за да оцени ролята на земеделските производители в по-широката верига на предлагането на храни и да направи препоръки за това как тя може да бъде засилена. Въз основа на тези препоръки, Комисията даде началото на създаването оценка на въздействието и обществена консултация относно подобряването на веригата на доставка на храни през 2017 г., което от своя страна подпомага идентифицирането на конкретните нелоялни търговски практики, които операторите често смятат, че са изложени на.

А скорошно в целия ЕС проучване на общественото мнение , публикувано през февруари 2018 г., показва, че по-голямата част от анкетираните (88%) смята, че роля за укрепване на земеделските производители във веригата на предлагането на храни е важна. 96% от респондентите на обществените консултации за 2017 г. относно модернизирането на ОСП се съгласиха с твърдението, че подобряването на позицията на земеделските стопани в веригата на стойността, включително адресирането на НТП, следва да бъде цел на Общата селскостопанска политика на ЕС.

За повече информация

Европейската комисия предприема действия за забрана на нелоялните търговски практики в веригата на предлагането на храни

Споразумението за нелоялни търговски практики в веригата на предлагането на храни ще защити всички земеделски производители в ЕС