Новини

ДФ „Земеделие“ одобри 148 общински проекта за над 44 милиона лева

2019-03-22 

 Приключи обработката на проектните предложения за детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020.

ДФ „Земеделие“ одобри 148 проекта на стойност над 44 млн. лв., след като издаде оценителни доклади за проектите, подадени по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина, № BG06RDNP001-7.002 – Училище, № BG06RDNP001-7.007 – Спорт и № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон.

 На одобрените кандидати са изпратени уведомителни писма с покана за представяне на документи за сключване на административен договор.

Информация за одобрените проекти може да бъде намерена в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Източник: http://www.dfz.bg/bg