Новини

Европейската комисия разработва стратегии за гарантиране на по-устойчиво използване на водата

2019-03-25 

Средно 44% от общото потребление на вода в Европа е за селското стопанство, като достига до 80% в някои региони. С нарастващото глобално население и изменението на климата, увеличаващи риска от неблагоприятни климатични условия като суша, натискът върху природните ресурси нараства. Ето защо Европейската комисия е разработила краткосрочни и дългосрочни стратегии за гарантиране на по-устойчиво използване на водата, а общите насоки са публикувани на официалната интернет страница на комисията в сегмента „Земеделие и развитие на селските райони”.

Б. р. - Тук поместваме със съкращения част от информацията

Иновации за устойчивост на водите

Научните изследвания и иновациите на ЕС в сектора също помагат за по-ефективното потребление на вода. Чрез фондове като  Horizon2020 се предоставя подкрепа на проекти за иновации и използване на прецизно земеделие за подобряване на използването на водата. 

В Ла Манча, Испания, прекомерното използване на водни ресурси за напояване на земеделска земя почти доведе до изсъхване на подземните басейни. Оттогава е създаден  проект  , който предлага инструменти за подкрепа на местните фермери. Един такъв инструмент, например, позволява на земеделските стопани да оценят консумацията на вода от своите култури, като същевременно проверяват дали тя съответства на количеството вода, което те са разрешени по закон за напояване. Друг инструмент, известен като  OPTIWINE , може да се използва за изчисляване на точното количество вода, което да се прилага за лозята, като подобрява качеството на гроздето, като същевременно намалява консумацията на вода. Изчисленията се основават на сателитни данни и данни, събрани от сензори за времето, инсталациите и почвата, инсталирани на земята.

Подкрепа в стопанството

Европейската комисия също търси други средства за осигуряване на устойчиво използване на водата в бъдеще. Създадена е работна група по въпросите на водите с цел увеличаване на инвестициите и разпространение на най-добрите практики в европейското селско стопанство. Работната група вече очерта  основните заплахи за качеството и наличността на водата в ЕС  и, в партньорство със службата на  Комисията за наука и знания , създаде център за знания относно водата и селското стопанство. Центърът свързва и интегрира съществуващите източници на информация, като същевременно генерира нови знания за всеки аспект от използването на водата. Центърът е достъпен чрез интернет портал .

Освен това, като част от новите предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) за 2021-2027 г., се разработва нов инструмент, който да помогне на земеделските стопани да управляват използването на хранителни вещества в тяхната ферма. В инструмента Ферма за устойчивост на хранителни вещества (бързо) има за цел да улесни създаването на устойчива употреба на торове за всички земеделски производители в ЕС, като същевременно увеличим цифровизацията на сектора на селското стопанство. Инструментът ще предостави индивидуален план за управление на хранителните вещества на всички земеделски стопани в ЕС. Използването му ще донесе ползи за околната среда, като например намаляване на изтичането на хранителни вещества в подземните води и реките.

Какво следва

С нарастващия натиск върху наличието и качеството на водата Европейската комисия ще продължи да насърчава и инвестира в устойчиво използване на водата в селското стопанство.

В новите си предложения за ОСП Комисията предложи нов начин на работа с държавите-членки, за да се гарантира, че финансирането е насочено там, където е най-необходимо. Например, въпреки че целите за устойчиво използване на водата могат да бъдат определени на равнище ЕС, как тези цели се постигат ще зависи от всеки национален орган да вземе решение въз основа на техните специфични обстоятелства. В контекста на водата и селското стопанство това ще позволи на финансирането от ЕС да отговори по-добре на местните нужди.

За да се постигнат по-амбициозни резултати, бъдещата обща селскостопанска политика ще продължи да инвестира и да насърчава научните изследвания и иновациите в сектора. С прилагането на технологии за „интелигентно напояване“ и инструменти за управление на хранителните вещества, използването на водата вече се подобрява.

Пълният текст може да прочетете на: ec.europa.eu/info/news/sustainability-at-the-water-source_en