Новини

„Заедно за българското село!“ – Включи се и ти!

2019-06-06 

Фондация Смарт Агростарт стартира инициатива за включване на гражданите в създаването и прилагането на политиката в агросектора

Фондация Смарт Агростарт стартира кампанията „Заедно за българското село!“, която има за цел да въвлече широката общественост в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и законодателството в сектор "Земеделие и развитие на селските райони". Инициативата е с продължителност от две години и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“. Проектът има амбицията да допринесе за по-открито и отговорно управление на агросектора в партньорство с гражданите и бизнеса.

Интернет платформа за лесно събиране на данни

В рамките на проекта е създадена платформата „Заедно за българското село!“ на интернет страницата www.smartagro.bg , където регулярно ще бъдат публикувани анкети, свързани с  различни законотворчески процеси и законодателни промени, които протичат в страната. Благодарение на онлайн платформата и нейното свързване със социалните мрежи, по лесен и бърз начин широката общественост ще бъде информирана и ще може да вземе отношение по основни въпроси, свързани със земеделието и развитието на селските райони.

Предложения до институциите

Събраната чрез анкетите информация ще бъде използвана за изготвяне на обективни и общественодостъпни бази данни, свързани с основни въпроси по законодателните изменения в периода на адаптиране на националното законодателство към това, свързано с приемането на новата Обща селскостопанска политика на ЕС и съпътстващите процеси, както и споделянето на резултатите със законотворческите органи и администрацията с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси. На база на резултатите ще бъдат изготвяни и предложения до отговорните институции за евентуални изменения в проектни или действащи нормативни актове.

По-малко злоупотреби

Обратната връзка от страна на гражданите ще спомогне за минимизирането на вероятността от злоупотреби от страна на администрацията и на потенциалните директни бенефициенти на политиките в сектор "Земеделие и развитие на селските райони", благодарение на сигнали от страна на гражданите за подобни възможности, залегнали в проектите на нормативни документи и вече приетите такива.

Актуалните анкети и събраните бази данни може да откриете на платформата „Заедно за българското село!“ в рамките на интернет страницата на Фондация Смарт Агростарт www.smartagro.bg