Новини

Модернизират 153 предприятия по подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020

2019-09-20 

ДФ „Земеделие“ одобри 153 проекта за преработка по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщи пресцентърът на земеделското министерство.В рамките на процедурата чрез ИСУН  са подадени общо 593 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро. За тях е извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета, определен в условията за кандидатстване, уточняват от МЗХГ.

За обработка на административно съответствие и допустимост, и техническата и финансова оценка са разпределени 175 проекта. От тях одобрени за финансиране са 153 проекта, оценени с 75 т., включително на обща стойност 95 млн. евро.

ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените за финансиране проекти по процедура № BG06RDNP001-4.001, съгласно списък публикуван на интернет страницата на фонда, се допълва в съобщението.

(ПЗ)