Новини

Наличните знания в Европа в сферата на земеделието са фрагментирани и недостатъчно прилагани на практика

2019-09-26 

Днес (26.09.2019 г.) комисар Фил Хоган приветства четвъртия доклад за системите за знания и иновации в областта на селското стопанство (AKIS), който обобщава работата, извършена за последните три години в тази област, се казва в въобщение, публикувана на официалната интернет страница на Европейската комисия.  

По време на този мандат ключов приоритет беше по-нататъшното интегриране на знанието и иновациите в селското стопанство в целия ЕС.  Този доклад е представен своевременно, като в момента бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) се обсъжда с Европейския парламент и Съвета. Предложението на Комисията включва знанието и иновациите като междусекторна цел. Той подчертава ключовата роля, която ще играе в бъдещето на храните и земеделието, като помага на земеделските стопани и селските общности да посрещнат предизвикателствата днес и утре.

Съчетаването на участници, които работят в тази област с допълнителни знания, се оказа полезно и ефективно, например, финансирани от ОСП оперативни групи на Европейското селскостопанско партньорство за иновации (EIP-AGRI), както и проекти с много актьори „Хоризонт 2020“. Тези групи обединяват изследователи, съветници и фермери или лесовъди, което води до по-бързо и по-добро практическо използване на резултатите от проектите.

Независимо от това, един от изводите, подчертан в доклада, е, че националните и регионални системи за знания и иновации в областта на селското стопанство понастоящем не са достатъчно интегрирани. Производителността на тези системи варира значително в различните държави-членки, а понякога и в различни региони на една и съща държава-членка. Това ограничава потенциала им за посрещане на предстоящите предизвикателства. На всичкото отгоре, макар и изобилни, наличните знания в Европа са фрагментирани и недостатъчно прилагани на практика.

Ето защо изграждането на по-силни системи за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) ще бъде от решаващо значение за стимулиране на иновациите в сектора. Чрез укрепване на AKIS, обменът на знания и иновационните процеси ще бъдат по-добре структурирани и ще спомогнат за ускоряване на иновациите като цяло. Важно е също така, че ще избегне дублиране на усилията и ще спести разходи.

Укрепването на тези системи следва да доведе до създаването на екосистема от знания и иновации в селското стопанство в ЕС. Това ще увеличи още повече добавената стойност в ЕС, като същевременно ще стимулира трансграничното споделяне на знания и иновации.

За да се консолидира и гарантира интеграцията на АКИС във всички държави-членки, предложенията за ОСП след 2020 г. включват описанието на организационната структура на тези системи в националните стратегически планове на ОСП. Те също трябва да опишат как ще се подобри сътрудничеството за висококачествени съвети, потоци от знания между различни участници и услуги за подкрепа на иновациите.

Силната екосистема на АКИС ще помогне на селскостопанския сектор на ЕС да се справи с бъдещите предизвикателства. Важно е конкретно да се отговори на нуждите на земеделските производители, което ще доведе до по-добре адаптиран и устойчив сектор.

Източник: https://ec.europa.eu