Новини

Европейската комисия ще съди Дания, защото произвежда и изнася сирене с етикет „Фета”

2019-12-02 

На 27.11.2019 г., Европейската комисия реши да заведе в Съда на Европейския съюз дело срещу Дания, защото тази страна не е изпълнила правилно задълженията си съгласно законодателството на ЕС за схемите за качество за селскостопанските продукти и храните. Това съобщение е публикувано на официалната интернет страница на Европейския съвет.

В него още се казва: -Търговски дружества със седалище в Дания произвеждат и изнасят бяло сирене за страни извън ЕС с етикет „Feta“. В ЕС сиренето „Feta“ („Φέτα“) е регистрирано защитено наименование за произход (ЗНП) от 2002 г. и в това си качество може да бъде произвеждано само в Гърция при спазване на набор от продуктови спецификации.

Комисията смята, че тази практика е пряко неизпълнение на задължението за закрила, осигурена чрез регистрацията като ЗНП, и че датските власти не са го предотвратили или прекратили. По този начин Дания нарушава както Регламента за схемите за качество, така и принципа на лоялно сътрудничество между Съюза и държавите членки (член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз).Това деяние не само представлява нарушение на действащото законодателство на ЕС, но също така вероятно ще затрудни провежданите понастоящем преговори между ЕС и трети страни за сключването на двустранни споразумения, които да осигурят закрила на европейските ЗНП и насърчаването на продажбите на качествените продукти от Съюза извън неговите граници.

През януари 2018 г. Комисията откри срещу Дания процедура за нарушение, като изпрати официално уведомително писмо. В контекста на производство за установяване на неизпълнение на задължения Комисията прикани датските власти да предприемат подходящи мерки, така че да предотвратят или прекратят тази практика от страна на дружествата, установени на територията на страната.

Тъй като Дания не е предприела действия по повдигнатите въпроси, Комисията реши да заведе дело в Съда на ЕС.

(ПЗ)