Новини

ЕК: През зелените коридори времето за граничен контрол на превозите с хранителни и селскостопански продукти да бъде не повече от 15 минути

2020-03-26 

След избухването на кризата с коронавирус, селскостопанският хранителен сектор на Европейския съюз проявява своята устойчивост и продължава да осигурява на европейците висококачествена и безопасна храна, се казва в официално съобщение на ЕК, публикувано на уебсайта й. 

Следва пълният текст на съобщението:

-Въпреки това фермерите и производителите са изправени пред трудности и все по-голям натиск. Осигуряването на продоволствена сигурност и ефективна верига за доставка на храни на целия континент остава един от приоритетите на Комисията.

Комисията продължава да следи отблизо всички селскостопански пазари и търговията с хранителни продукти, като обсерваториите на пазара на ЕС редовно се актуализират. По време на днешното заседание (25.03.2020) за видеоконференция комисарят по земеделието Януш  Войчоховски представи преглед на ситуацията пред министрите на земеделието на ЕС.

Членът на Комисията Войцеховски каза: „ Изправени сме пред безпрецедентна криза и все повече съм благодарен на нашите земеделски производители и производители за тяхната непрекъсната упорита работа, въпреки нарастващите трудности и натиск. Тези предизвикателни времена показаха устойчивостта на нашата верига за доставка на храни. Днешната среща ни позволи да направим преглед на тази бързо променяща се ситуация. Слушах внимателно и взех под внимание всички предложения и искания, които Комисията сега ще анализира и отговори. Ще продължа да следя ситуацията в тесен контакт с държавите-членки. Готови сме да предприемем допълнителни действия, когато е необходимо . “

От началото на кризата Комисията прие следните мерки за подпомагане на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор:

Удължаване на срока за подаване на заявления за плащания по ОСП: В нов краен срок за подаване на заявления ще бъде 15 юни 2020 г., вместо от 15 май, което позволява по-голяма гъвкавост за земеделските производители, за да попълват своите приложения в тези трудни времена и неповторими. Разширението вече е съобщено за Италия и Комисията работи върху правните стъпки за прилагането му за всички държави-членки.

Повишена държавна помощ: Съгласно новоприетата временна рамка за държавна помощ, фермерите вече могат да се възползват от максимална помощ от 100 000 евро на ферма, а компаниите за преработка и търговия с храни могат да се възползват от максимум 800 000 евро. Тази сума може да бъде допълнена с помощта de minimis помощ , вид национална подкрепа, специфична за селскостопанския сектор, която може да бъде предоставена без предварително одобрение от Комисията. Наскоро таванът на тази помощ бе увеличен на 20 000 евро (и в конкретни случаи до 25 000 евро). Това означава, че общата национална помощ, която може да бъде предоставена на ферма, възлиза на 120 000 евро (или 125 000 евро) във временната рамка.

Непрекъснат поток на хранителни продукти в ЕС: Комисията си сътрудничи тясно с държавите-членки, за да осигури функциониращ единен пазар на стоки чрез създаване на „Зелени коридори“. Тези зелени коридори, базирани на определени ключови гранични пунктове, ще имат проверки за граничен преход, които не надхвърлят 15 минути. Пропускът вече се предоставя за всички стоки, включително селскостопански и хранителни продукти.

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_531