Новини

Още един месец публично ще се обсъжда приема по мярка 11 „Биологично земеделие, защото ЕК не е съгласна с някои предложения

2020-03-26 

След проведена допълнителна комуникация с Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия и с оглед правилното разходване на средствата в размер на 40 млн. евро, които се очаква да бъдат прехвърлени към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“, е получено официално писмо от ЕК за неприемане на така гласуваното предложено диференцирано плащане за групите на полските и ароматните и медицински култури, се казва в ДОКЛАД от д-р Лозана Василева, заместник – министър на земеделието, храните и горите, публикуван на 25.03.2020 г. на уебсайта на МЗХГ, в рубриката „Актуално”. Тя предлага на министър Д. Танева да издаде заповед, съобразно новите обстоятелства.

 В тази връзка, пише в доклада на Л. Василева, се        предлага подпомагането за групите на полските и ароматните култури да е в размер на размер на 100% за първите 50 ха от стопанството,  в частта над 50 ха до 65 ха – 50% от размера на подпомагането за хектар и в частта над 65 ха – 10% от размера на подпомагането за хектар. По този начин ще се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да се възползват от подпомагането по мярката и да могат да преструктурират своите стопанства към методите на биологичното земеделие. Тези условия, както и предложеният прием в проекта за Заповед за изменение и допълнение на Заповед№ РД 09-232 от 28.02.2020 г. подлежат на промяна в срока на общественото обсъждане до окончателното одобрение от службите на Европейската комисия.

В съответствие с принципа за публичност и прозрачност е публикувано съобщение, проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед№ РД 09-232 от 28.02.2020 г..на министъра на земеделието, храните и горите с оглед обявяване на прием на заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. и проект на доклад на заместник-министъра на земеделието, храните и горите с мотиви за издаването на заповедта. Предоставен е едномесечен срок за предложения и бележки на заинтересованите граждани и техните организации. Към настоящия доклад е приложена Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане на проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-232 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на прием на заявления за подпомагане по мерките, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. и проекта на доклад към нея.

В приложената заповед изрично е указано, че следва да се публикува на интернет-страницата на Министерство на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за да се оповести съдържанието й на заинтересованите лица и техните организации.

(ПЗ)

Източник: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/