Новини

До 28 май се приемат становища по Приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

2020-05-15 

На уеб сайта на Министерството на земеделието, храните и горите, на 14 май 2020 г, е публикуван за обсъждане Проект на Детайлизирана стратегия по Приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Изрично е отбелязано, че срокът за даване на бележки и коментари е 28.05.2020 г.

В документа се казва, че: „основен фокус на аграрната политика в България ще бъде ускоряването на процесите на преструктуриране в отрасъла - укрепване на дребните фамилни стопанства, постигане на подходящ баланс между растениевъдството и животновъдството и техните подсектори, навлизането на млади хора в земеделския бизнес. Това ще допринесе за подобряване жизнеспособността на стопанските структури и за осигуряване на продоволствената сигурност.

Съществуващият дисбаланс между различните производствени направления на растениевъдството ще бъде преодолян чрез целенасочена подкрепа (обвързана с производството подкрепа, инвестиционна и пазарна подкрепа) за развитието на интензивни подсектори с потенциал за производство на продукция с по-висока добавена стойност – зеленчукопроизводство, овощарство и лозаро-винарство, за които страната притежава благоприятни условия за развитие.

С оглед намаляване на диспропорциите в развитието на различните по икономически размер стопански структури в земеделието, се предвиждат мерки, насочени към повишаване на икономическия потенциал и подобряване на конкурентоспособността на малките земеделски стопанства. Ще се насърчават инвестициите за модернизация и внедряване на иновативни решения, подобряване на пазарния им достъп, повишаване на знанията и професионалните умения на стопаните, ще се прилагат механизми за по-балансирана подкрепа на доходите им. „

В стратегията са включени още детайли за развитието на отрасъла, като са посочени  лостове за въздействие и оценки на необходим финансов ресурс в посока: Модернизация, иновации и цифрови технологии в земеделските стопанства; Конкурентоспособност на селското стопанство; Механизми за директна подкрепа; Възрастова структура на фермерите; Пазарна позиция на земеделските производители и др.

(ПЗ)