Новини

Отстъпката от акциза върху газьола да действа до 31 декември 2023 г., предвижда проектозакон

2020-10-13 

На интернет страницата за земеделското министерство е публикуван за обществено обсъждане  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, което ще продължи от 09.10.2020 г. до 23.10. 2020 година.

 Едно от важните изменения в сега действащия закон е предложението помощта под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство да продължи да действа до 31 декември 2023 година.

В мотивите към законопроекта се променя, че на 16.09.2016 г. Европейската комисия е одобрила  схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, с регистрационен номер SA.46425. Схемата за държавна помощ е разработена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора и е със срок на прилагане до 31.12.2020 г. СРегламент (ЕС) 2020/972 на Комисията от 2 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и съответни промени (OВ L 215, 7.7.2020 г.) е удължен срокът за прилагане на Регламент (ЕС) № 651/2014 г. до 31.12.2023 г. С предлаганото изменение в Зякота за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) ще се удължи срокът за прилагане на държавната помощ до 31.12.2023 г., което от своя страна ще допринесе за постигане на един от приоритетите от Програмата на правителството - устойчиво, конкурентоспособно и пазарно ориентирано земеделие, подчертава вносителят.

Другите важни изменения, които са залегнали в проекта е, че предвижда удължаване с пет години на срока, определен с § 14 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ. бр. 100 от 2015 г.) за предоставяне от общинските съвети на земите от остатъчния поземлен фонд, т. нар. „земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ“ по реда на § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г.), а именно – за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Срокът изтича на 22 декември 2020 г. Същевременно с продължаване на ограничителния режим за разпореждане със земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в проекта е предвидено в петгодишния срок общинските съвети да могат да предоставят земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ за изпълнение на обекти на техническата инфраструктура; за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване; за създаване на нови или разширяване на границите на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), когато това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината; за инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта; за енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката; за изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Повече по темата: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-svet-09102020/

(ПЗ)