Новини

ЕК стартира проучване е относно нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански продукти и храни

2020-10-24 

В рубриката „Актуално” - земеделското министерство публикува на уеб страницата си информация за проучване на ефективността от мерките относно нелоярните търговдси практики въвверигатазадоставкинаселскостопанскипродукти и храни и доколко се спазват мерките да преодоляването им съответстващи с Директива (ЕС) 2019/633. Проучването ще пордължи до края на януари 2021 г.

В къобщението се припомня, че на 17 април 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики (НТП) в отношенията между предприятията във веригата за доставки на селскостопански продукти и храни. Европейската комисия ще провежда ежегодно проучване, за да оцени ефективността на мерките, които се предприемат от държавите-членки в контекста на директивата. Началото на проучването се поставя с изходен въпросник, който има за цел да установи какво е състоянието във веригата за доставки преди да бъдат приложени тези национални мерки.

В България правоприлагащият орган съгласно Директива (ЕС) 2019/633, който ще следи за прилагане разпоредбите на директивата, е Комисията за защита на конкуренцията.

Настоящото проучване от Съвместния изследователски център и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчици, обхванати от директивата, на различните етапи на веригата за доставки на селскостопански продукти и храни.

Въпросникът ще бъде отворен за попълване до 31 януари 2021 г. След приключване на изследването,  резултатите в анонимен вид ще бъдат публикувани на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP/index.htm

Връзка към въпросника: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey

(ПЗ)