Новини

Финансовите инструменти да играят ключова роля при прехода към устойчиви хранителни системи и целите на Зелената сделка, обсъждат в ЕС

2020-11-17 

Финансовите инструменти, налични в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП), имат значителен потенциал да допринесат за постигането на амбициите на Зелената сделка и по-конкретно на стратегията „От фермата до трапезата” и стратегиите за биологично разнообразие. Независимо от това финансовите нужди на селското стопанство и селскостопанския хранителен сектор остават високи. Това са сред ключовите теми, обсъдени на шестата годишна конференция на ЕС относно финансовите инструменти на ЕЗФРСР за земеделие и развитие на селските райони, която се проведе на 16 ноември 2020 г., се съобщава на уеб платформата на Европейската комисия

Използването на  финансови инструменти от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), включително заеми, гаранции и различни финансови схеми, предоставя по-добри възможности за финансиране на земеделските производители и селскостопанския хранителен сектор като ниски лихвени проценти и благоприятни условия на кредитиране. В бъдещата ОСП  - предложенията включват инструменти, които могат да бъдат използвани за финансиране на самостоятелна оборотен капитал, инвестиции, капиталови отстъпки и да предостави за комбинации с безвъзмездни помощи и субсидии за лихви. Те могат да помогнат значително за постигането на нашата амбиция за Зелена сделка, като подкрепят например зелени инвестиции и инвестиции, спестяващи разходи.

Откривайки шестата годишна конференция на ЕС, комисарят по земеделието и развитието на селските райони Януш Войцехоски е заявил:

„Общата селскостопанска политика ще бъде от решаващо значение за воденето на зеления преход в земеделието. Бъдещата ОСП, която в момента се преговаря със законодателите, трябва да бъде амбициозна, като предлага правилните инструменти за насърчаване на устойчиви земеделски практики. Това обаче няма да е достатъчно, ако фермерите нямат средства да инвестират например в зелени технологии. Ето защо направихме финансовите инструменти по-привлекателни в рамките на бъдещата ОСП, с възможности да ги използваме при всички съответни стратегически цели. Ние сме и ще продължим да работим заедно с ЕИБ и държавите-членки, за да осигурим възможно най-добрия достъп до финансиране за нашите земеделски производители и селските предприятия и да им помогнем при прехода към по-устойчиви хранителни системи.”

Вицепрезидентът на ЕИБ Кристиан Кетел Томсен казва:

„ЕИБ, като Европейската климатична банка, играе ключова роля в подкрепа на програмата на зеления преход на Европейския съюз. Селското стопанство и биоикономиката е приоритет на ЕИБ и е от значение за разглеждане на многобройни политически теми като опазване на климата и околната среда, подкрепа за малкия и среден бизнес, както и социална и икономическа интеграция в целия Съюз. В същото време трябва да осигурим доставка на здравословни и устойчиви храни и биоматериали. Тези предизвикателства няма да бъдат преодолени само с публично финансиране и затова смятаме, че финансовите инструменти играят съществена роля за мобилизиране на повече ресурси и експертни познания и от частния сектор, може би по-ефективно и ефективно използване на оскъдните публични ресурси.”

От 2016 г. е постигнат значителен напредък в използването на финансовите инструменти на ЕЗФРСР. Досега 11 държави-членки * са планирали общо 614 милиона евро от ЕЗФРСР за финансови инструменти в 32 програми за развитие на селските райони. Подписаните споразумения за финансиране между управляващите органи на ЕЗФРСР и управителите на фондове са 26. До момента общо 178 милиона евро финансиране от ЕЗФРСР са разпределени под формата на заеми или гаранции, което привлича допълнително 398 милиона евро допълнително финансиране (национално и частни).

* Списък на държавите-членки с програмирани ресурси за финансови инструменти: България, Хърватия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Испания.

Източник: https://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_en

Снимка: https://pixabay.com