Новини

Цените за доставка на вода за напояване са диференцирани по региони и начин на доставка

2015-06-11 

През 2015 година цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване от основния доставчик - Напоителни системи” ЕАД, са диференцирани както по клонове на дружеството, така и в зависимост от начина на доставка. За първи път през тази година, цената на услугата е диференцирана по региони, което позволява в районите, където се напояват площи с повече водни обеми, да се определят цени, които са значително по-ниски, от тези в районите с по-малко поливани площи.

За първи път през тази година, освен по региони, цената е диференцирана и в зависимост от начина на доставка и поливната норма. Обърнато е внимание  на капковото напояване, което обикновено се прилага за напояване на овощни и други трайни насаждения, но напоследък се използва и при различни видове зеленчуци. С оглед насърчаване прилагането на тази значително по-ефективна и щадяща водния ресурс технология за напояване, цената за капково напояване е няколко пъти по-ниска от тази на повърхностно доставяната вода по открити канали, а през 2015 година цената за капково напояване е по-ниска от тази през 2014 година, както видно от долната таблица.

Цените имат прогнозен характер и са определени като съотношение на разходите към обема на прогнозните водни маси, които ще бъдат подадени. Необходимите количества водни маси са формирани на база площта, структурата на предвидените за напояване култури и водните маси, необходими за напояването им. Предложените цени фиксират пределната стойност на доставката на вода за напояване при съответната прогноза за необходими водни маси, но при увеличаване на площите и водните маси над прогнозните има възможност да се калкулират цени, които са  по-ниски от определените.

Повече информация и конкретизиране на цените на поливната вода:

 

www.irrigationsystems.bg