Новини

Приспадане на разходите за заплати, осигуровки и данъци преди налагане на намалението на директните плащанията

2015-06-19 

На официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните е публикувана важна информация за приспадане на трудовите разходи, осигуровки и данъци преди налагане на намалението на директните плащания, което влезе в сила с новия програмен период на ПРСР 2014-2020 г. , и което ще се извършва в България от стопанската и данъчна 2015 г. Към указанията са публикувани и 3 броя приложения: Приложение №1- КОД НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (2008); Приложение №2-СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ заети с извършването на селскостопанска дейност; на Уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда. / http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx/. Намалението от 5 % се прилага само върху сумата, която надвишава 150 хил. €  по СЕПП след приспадането на разходите за заплати и осигуровки.

Съгласно направените пред Европейската комисия нотификации относно прилагането на директните плащания от 2015 г., намалението на плащанията по СЕПП ще се прилага след приспадне на разходите за заплати, осигуровки и данъци, свързани със селскостопанската дейност, които реално са платени и декларирани от земеделския стопанин.

1.Земеделски стопани, които извършват само селскостопанска дейност

 Земеделските стопани, които извършват само селскостопанска дейност и наемат лица за извършването на тази дейност, могат да приспадат разходите за заплати, осигуровки и данъци преди налагането на намалението на директните плащания за всичките си работници и служители. Видовете селскостопанска дейност са посочени в Класификатора на икономическите дейности КИД-2008 и се съдържат в Приложение №1. Декларирането на икономическата дейност, в която са наети работниците и служителите на фирмата, се извършва от осигурителя чрез Уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда – Приложение №3. В случай че всички работници и служители на фирмата са наети за извършване на дейности, включени в Класификатора на икономическите дейности КИД-2008, посочени в Приложение №1, и това е отразено в клетка 16 на Уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда, тогава разходите за заплати, осигуровки и данъци за всичките работници и служители на фирмата се приспадат преди налагане на намалението на директните плащания, без значение кода на професията им, посочена в клетка 14 на Уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда.

 2. Земеделски стопани, които извършват повече от една икономическа дейност, включително и селскостопанска дейност

 За земеделските стопани, които извършват повече от една икономическа дейност, една от които е селскостопанска дейност, могат да се приспадат разходите за трудови възнаграждения, данъци и осигуровки, преди налагането на намаленията на плащанията само за работниците и служителите, които са назначени под КИД селскостопанска дейност, съгласно посочените в Приложение №1, (вписан в клетка 16 от Уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ) и едновременно с това попадат в списъка на професиите, заети с извършването на селскостопанска дейност, посочени в Приложение №2 от Националната класификация на професиите за длъжностите (вписан в клетка 14 от Уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ). Разходите за трудови възнаграждения, данъци и осигуровки, които действително са изплатени се сумират на годишна база (за предходната година) за всички работници и служители (попадащи в обхвата на т.1 и т.2). Декларирането на разходите за заплати, осигуровки и данъци се извършва от осигурителите в месечните, индивидуално подадени в ТД на НАП Декларации образец 1 за всички осигурени лица – Приложение №4. Проверка на декларираните от земеделските стопани данни в Заявлението за подпомагане по отношение на разходите за заплати и осигуровки ще се извършва от ДФЗ чрез информация, служебно предоставена от Националната агенция по приходите. В случай на разминаване на данните, декларирани от кандидата в заявлението за подпомагане, и тези, постъпили от НАП, за целите на приспадане на разходите се използва информацията, постъпила от Агенцията по приходите.

 Приложение №1 КОД НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (2008) - СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

 

1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 01.1 Отглеждане на едногодишни растения 01.11 Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена 01.12 Отглеждане на ориз 01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови 01.14 Отглеждане на захарна тръстика 01.15 Отглеждане на тютюн 01.16 Отглеждане на влакнодайни растения 01.19 Отглеждане на други едногодишни растения 01.2 Отглеждане на многогодишни насаждения 01.21 Отглеждане на грозде 01.22 Отглеждане на тропични и субтропични плодове 01.23 Отглеждане на цитрусови плодове 01.24 Отглеждане на семкови и костилкови плодове 01.25 Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове 01.26 Отглеждане на маслосъдържащи плодове 01.27 Отглеждане на растения за напитки 01.28 Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения 01.29 Отглеждане на други многогодишни насаждения 01.3 Дейности на разсадници, без горските 01.30 Дейности на разсадници, без горските 01.4 Животновъдство 01.41 Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление 01.42 Отглеждане на едър рогат добитък, с друго направление 01.43 Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри 01.44 Отглеждане на камили, лами и подобни животни 01.45 Отглеждане на дребен рогат добитък 01.46 Отглеждане на свине 01.47 Отглеждане на домашни птици 01.49 Отглеждане на други животни 01.5 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство 01.50 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство 01.6 Спомагателни дейности в селското стопанство 01.61 Спомагателни дейности в растениевъдството 01.62 Спомагателни дейности в животновъдството 01.63 Дейности след прибиране на реколтата 01.64 Обработка на семена за посев Описание на дейностите включени в посочените кодове: http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/sme/kid_2008.pdf