Новини

АЗПБ изпрати предложения до Еврокомисията за зелените мерки по ОСП

Във връзка с oбществената консултация, организирана от Еврокомисаря по земеделие Фил Хоган относно първата година от прилагане на „зеления“ пакет от мерки за екологизиране на ОСП 2014-2020, Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/ изпрати официално писмо с конкретни предложения, които да бъдат взети под внимание при оценката на „позеленяването“, която предстои да направи Комисията по-късно през 2016 г.

Съобщението е изпратено и до медиите, следва пълният текст:

„Обосновавайки се на ефекта от прилагане на „позеленяването“ през 2015 г. в страната ни, трудностите и проблемите за фермерите, тежката Кампания по Директни плащания‘2015, влиянието върху конкурентоспобността на стопанствата, административното натоварване, реалните ползи за околната среда, както и подготвеността на администрацията за прилагане и контрол, АЗПБ предложи:

1.      Намаляване на задължителния процент на екологично насочени площи на не повече от 2%.

2.      Предложение при отглеждане в стопанството на четири култури да важи единствено изискване за спазване на минимален дял от 5% за площта на най-малката култура, а при отглеждане на над 4 култури- минималният процент да е 3 (за държавите членки, в които не се прилагат еквивалентни практики).

3.      Тегловният коефицент за азотофиксиращите култури да бъде преразгледан и увеличен, така че опцията да стане по-атрактивна за фермерите. Предложението е в светлината на политиката на ЕС за намаляване силната зависимост от внос на протеинови култури.

4.       Да бъде преразгледано условието за създаване на площи с междинни култури или зелена покривка чрез засяване на смес от видове култури и да се допусне изключение такива площи да бъдат създавани и чрез засяване/заораване на самостоятелни култури- т.нар култури “tillagecrops или catchcrops“, а държавите членки допълнително да определят списъка на тези култури.

5.       Да бъде въведено задължение за всяка страна членка сформирането на Национален Комитет за директни плащания с цел осигуряване на публичност, прозрачност, обективност и разумност на решенията, свързани с прилагането на Стълб 1 на ОСП 2014-2020. Посочени са предложения за състава, вземането на решения, осигуряването на публичност на анализи, заседания, решения и нотификации до ЕК.

 АЗПБ изрази подкрепата си за комисар Фил Хоган в усилията за по-радикални промени в посока на намаляване на административната тежест на агросектора, за запазване на „зелени“ изисквания с реален екологичен принос, за гарантиране прозрачност и обективност на вземаните от държавите членки национални решения.

Във връзка с подготвяните промени и новости в ИСАК за Кампания по Директни плащания 2016 г. и установеното към момента ниво на административна готовност АЗПБ предложи удължаване на Кампания 2016 г. до 30 май.

Споделили сме и очакванията на фермерите за преразглеждането и опростяването на санкциите за неспазване на изискванията за „екологизиране“, чийто „гратисен“ период приключва през 2016 г.”