Растителна защита, торове, семена

Контрол на обикновената полевка в есенните посеви

2017-11-23 

Обикновената полевка (Apodemus agrarius Pall.) е най-вредният вид от мишевидните гризачи.  Започва вредната си дейност още с поникването на есенниците и вредr до зазряване на зърното. Ако имат висока численост, добивът може да бъде намален значително.

Обикновената полевка се храни със сочните и зелени растения, които тя опасва в района на колониите си. Пшеницата изглежда като подстригана и оголените петна, които причинява се забелязват отдалече. Около дупките на полевката винаги има стъбла от житни и люцернови растения, а в местата на хранене се виждат надробени остатъци от стъбла. Пътечките около дупките в една колония и между отделните колонии са много характерни и показват движението и активността на неприятеля. Полевката е активна целогодишно, защото не се запасява с храна и продължава да вреди, дори под снега.

С агротехнически мерки може да се намали тяхната численост, като правилно сеитбообръщение, намаляване на повторките, бързо освобождаване на площите след жътва от растителни остатъци, дълбока оран, с която пряко се унищожават гнездата на мишките и те оставени на неблагоприятните метеорологични  условия, на опасността от хищници и други загиват.

От химическите мерки най-ефикасно е залагането на готови примамки, ако е констатирана численост от 1 – 2 активни колонии на декар, с Фостоксин пелети - 2-5 пелети на обитаем ход. Инсектицидът е от 1-ва група и с него трябва да се работи много внимателно, със специално обучени лица. Готовите примамки да се залагат в обитаемите ходове, като отворите добре се притъпкват, с цел опазване на околната среда от замърсяване, натравяне на птици, диви бозайници и селскостопански животни. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми. Площното разхвърляне на примамки е забранено!

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 10/ноември-декември 2017 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент за 2018 г. – тел.: 0888 585468.