Растителна защита, торове, семена

Отлични решения за контрол на плевелите и листно подхранване при слънчоглед и царевица

2018-03-02 

КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД

Слънчогледът е култура с големи възможности за добив, което е предпоставка за неговата висока икономическа ефективност. За да се постигне тази ефективност е необходимо от една страна борбата с плевелите да започне още в ранни етапи от развитието на културата и от друга да бъдат подсигурени всички необходими хранителни елементи.

Хербицидът Експрес™ 50 СГ е отлично решение за успешен контрол на упоритите широколистни плевели като паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), свиница (Xanthium strumarium), черно куче грозде (Solanum nigrum) и други.

Експрес™ 50 СГ съдържа 500 г/кг трибенурон-метил и се прилага вегетационно, в ранни фази от развитието на широколистните плевели, след 1-ва двойка същински листа на слънчогледа. Прилага се само при слънчогледови хибриди, толерантни на Експрес™ 50 СГ и е единственият регистриран вегетационен хербицид за употреба при тези хибриди.

Експрес™ 50 СГ се абсорбира от листата на плевелите и бързо се придвижва в цялото растение. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, а видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. Експрес™ 50 СГ е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

Какво повече Ви дава Експрес™ 50 СГ

·         Икономически по-изгодната технология

·         Висока селективност за културата

·         По-високи добиви при засушливи условия

·         По-висока масленост на продукцията

·         Възможност за коригиращо пръскане при вторично заплевеляване

·         Ниска доза и лесни за употреба опаковки

·         Гъвкави схеми на пръскане

Към всеки 1 кг Експрес™ 50 СГ, земеделските производители получават 5 литра Тренд® 90 безплатно. 

За стимулиране растежа на слънчогледа, подобряване на устойчивостта на културата на стресови условия и повишаване на количеството и качеството на добива, земеделските производители могат да се доверят на Амалгерол, приложен в доза 300 – 500 мл/дка във фаза 2-6 двойка листа.

Хай-Фос Турбо е изключително ценен, давайки на културата необходимите количества фосфор, калий, магнезий и цинк, за един добър старт. Прилага се в доза 500 мл/дка от 2-ра до 6-та двойка листа на слънчогледа.

БО-ЛА (100 мл/дка) приложен преди цъфтеж на слънчогледа, има ключово значение за формиране на цветовете и получаване на пити, изцяло запълнени със семена.

Курус (300 мл/дка) приложен след цъфтеж, осигурява жизненост и устойчивост на културата,а от там и по-високи и качествени добиви.

КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА

Хемнико 24 СК е вегетационен, системен, високо селективен хербицид, който съдържа 240 гр/лникосулфурон.

Земеделските производители могат да разчитат на него за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, вкл. балур от коренища и семе, както и на  някои широколистни плевели при царевицата.

Хемнико 24 СК се прилага в доза 21 мл/дка след поникването на плевелите, във фаза 2 - 8 лист на царевицата.  Максимален ефект се получава когато възможно най-голям брой житни плевели са поникнали, нарастват активно и са в стадий от 2-ри лист до началото на братене, балурът от коренища или семе е висок 15-20 см, а широколистните плевели са във фаза 2-4 лист.  Необходим е достатъчен обем от вегетативна маса, която да поеме работния разтвор на хербицида.

Хемнико 24 СК предлага следните ключови предимства:

-Отличен контрол на икономически важни плевели при царевица, при използване на ниска доза на декар.

-Подходящ за коригиращо третиране по време на вегетацията при недостатъчен ефект от използваните почвени хербициди поради засушаване, лоша обработка на почвата, или на места с висока плътност на балур от коренища.

-Висока концентрация на активно вещество, която гарантира увеличаване бързината на действие и ефективността на хербицида.

-Предпазва от вторично заплевеляване.

-Широк спектър на действие и гъвкавост при приложението на продукта.

-Бърз прием от плевелите и незабавно стопиране на растежа им.

 -Лесно смесим с разрешени противошироколистни вегетационни хербициди за разширяване на спектъра на действие.

Към всеки 3 литра Хемнико 24 СК, получавате безплатно 10 литра Форчън. 

Опитът показва, че царевица намираща се в „стресирано състояние”, причинено от различни фактори на средата, като ниски температури, засушавания, хербицидни повреди и други, може успешно да се третира през вегетацията срещу плевелите, като към дозата от 21 мл/дка Хемнико 24 СК се прибавят 300 до 500 мл/дка от биостимулатора Амалгерол, в комбинация с Микроелементи за царевица, Мултипъл или Мейз Екстра. Крайният резултат от това третиране е царевичен посев с преодоляно стресовото с състояние и с наситен зелен цвят, същевременно лишен от плевелната конкуренция.

На снимката: Ефект на Хемнико 24 СК при контрол на балур

Статията е публикувана в бр. 3/март 2018 г. на сп. „Практично земеделие”