Растителна защита, торове, семена

Комплексни, икономически изгодни решения за защита на житните култури от ФМС

2019-01-09 

От самото си основаване в Калифорния през 1883 г., ФМС се стреми да предоставя на своите клиенти новаторски продукти и решения и да намира начини за разширяване на бизнеса и пазарите, на които оперира.

Днес ФМС разполага с набор от модерни технологии за производство, проучване и развойна дейност на специализирани продукти и решения за множеството пазари, които обслужва.

Икономически изгодни и ефикасни пакетни предложения при житни култури

През 2019 година ФМС ще  предложи на земеделските производители у нас три комбинирани пакетни предложения за защита на житните култури. Всеки пакет е предвиден да покрие 200 дка.

И трите пакета включват два от основните продукта на компанията Гранстар® Супер и Импакт™ 25 СК.

Гранстар® Супер е селективен, системен вегетационен хербицид при житни култури, съдържащ две основни сулфунилуреи – трибенурон и тифенсулфурон метил.  В доза 4 гр./дка  контролира широк спектър широколистни плевели като див синап, подрумче, лайка, див мак, синя метличина, овчарска торбичка, магарешки бодил, лобода, звездица (врабчови чревца), самосевка конвенционална рапица и др. Спектърът му на действие покрива широк спектър от плевели, типични за житните култури.

Гранстар® Супер е 100 % селективен за културата, без значение от фазата на приложение, без негативни последствия за добива и с широк интервал на приложение.

SX™ технологията, по която е формулиран, улеснява пълното разтваряне на активните вещества, стабилността на работния разтвор, както и по-доброто проникване и действие на продукта.

Импакт™ 25 СК е системен фунгицид от групата на триазолите за борба срещу икономически важни болести при житните култури. Притежава бързо инициално действие и най-дълго от всички налични триазоли на пазара последействие. В доза 50 мл/дка е ефективен срещу основните болести при житни култури, като стопира разпространението на инфекцията в новия прираст.

Импакт™ 25 СК е със силно изразено системно действие. Прониква бързо възходящо и низходящо в проводящите съдове на растението, като гарантира изключително добро лечебно и предпазно действие.

Първият пакет, който ФМС ще предложи през 2019 година е нашето ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪРВО ТРЕТИРАНЕ, което включва хербицидът Гранстар® Супер и фунгицидите Импакт™ 25 СК и Риза™ 25 ЕВ. Използвайки този пакет земеделските производители получават чисти от плевели полета, отличен контрол на брашнеста мана и видовете ръжди и висока селективност на една много добра цена.

Освен отличния контрол на плевелите, комбинацията от двата фунгицида значително засилва ефикасността върху контролираните болести. За постигане на най-добър ефект този пакет трябва да се прилага от фаза братене до фаза вретенене на културата.

Вторият пакет, който ще бъде предложен през 2019 година е комбинация от хербицидът Гранстар® Супер и фунгицидите Импакт™ 25 СК и Азака™.  При този пакет предлагаме една МНОГО ДОБРА ФУНГИЦИДНА ЗАЩИТА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОМБИНАЦИЯТА ОТ ТРИАЗОЛ И СТРОБИЛУРИН. В зависимост от очакваната фитосанитарна ситуация земеделският производител може да използва двата продукта в комбинация при първото третиране във  фаза братене до фаза вретенене на културата или да приложи Азака™ във второ фунгицидно третиране във фаза флагов лист на културата.

Използвайки този пакет земеделските производители получават както отличен хербициден ефект и широк спектър на фунгицидно действие, така и възможност за гъвкаво приложение.

Третият пакет, който ще бъде предложен през 2019 година е комбинация от хербицидите Гранстар® Супер и Фокстрот™ 69 ЕВ и фунгицидът Импакт™ 25 СК. Този пакет е предназначен за земеделски производители, които имат проблеми с житните плевели в своите полета. Фокстрот™ 69 ЕВ е високоефективен селективен листен хербицид, който е отлично решение за справяне и с проблемни плевели като лисича опашка, полска класица, осилеста ветрушка, видове кощрява и видове просо. Благодарение на високата си селективност, приложението на Фокстрот™ 69 ЕВ зависи основно от фазата на плевелите (от фаза 3-ти лист до края на братене), а не на културата.  Дозата, която гарантира висока ефикасност е 100 мл/дка.  Фокстрот™ 69 ЕВ е съвместим с всички останали продукти, регистрирани при житни култури.

Използвайки този пакет земеделските производители получават отличен контрол на житните и широколистните плевели, както и икономически изгоден фунгицид, който както самостоятелно, така и в комбинация осигурява надеждна защита. 

Освен представените пакети, през 2019 година ще затвърдим позициите на новият хербицид Омнера ОД.

Хербицидът Омнера™ ОД съдържа три активни вещества с два различни начина на действие, което обуславя висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия. Тифенсулфурон-метил и метсулфурон-метил се поемат предимно от листата на растението, придвижват се бързо до върховете на нарастване и спират процесите на делене. Флуроксипирът допълнително разширява спектъра на действие на продукта, действа като синтетичен ауксин, нарушавайки правилния растеж на тъканите и потискайки деленето и образуването на нови клетки.

Омнера™ ОД е високо селективен към културата и се прилага от 2-ри лист до пълна поява на флагов лист на културата в препоръчителна доза 75 мл/дка.

Дозата на Омнера™ ОД може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фаза на развитие на плевелите, както и от фазата на културата. Минималната доза на приложение е 50 мл/дка, като при тази доза продуктът показва отлична ефикасност при контрола на важни плевели като лепка, паламида, синап, самосевки конвенционален и технологичен слънчоглед, рапица и кориандър. Тази доза се препоръчва за контрол на малки по големина плевели, които са в активен растеж. При по-големи плевели, както и при неблагоприятни условия, се препоръчва да се използва максималната регистрирана доза – 100 мл/дка.

Омнера™ ОД е формулирана по нова LQM® Технология, за да предложи един уникален продукт на земеделските производители. LQM® Технологията гарантира по-малка зависимост от ниските температури, от количеството на работния разтвор и от размера на дюзите. Има по-малка зависимост от фенофазата на културата и от степента на заплевеляване и по-малка вероятност за отвяване на работен разтвор.

Освен продукти за растителна защита, ФМС предлага на земеделските производители висококачествени листни торове, аминокиселини и биостимуланти.

Ключовият елемент на ефективното подхранване на растенията е попадането на достатъчно висока концентрация на хранителни вещества върху повърхността на листата. Високата концентрация на макро- и микроелементи, съчетана с усъвършенстваните технологии за активиране на по-доброто проникване в растенията, прави листните торове на ФМС изключително ефективни за по-доброто и по-пълноценно подхранване на растенията.

Листни торове на ФМС са разработени въз основа на действителните нужди на културите от хранителни елементи. Например, с едно приложение на Микроелементи за житни култури, културата получава почти половината от необходимото за нейното развитие количество манган (Mn) и цялото необходимо количество мед (Cu).

Друг продукт, който ще предложим на нашите клиенти тази година е биостимулаторът Симакс. Симакс™ е смес от натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията. Симакс™ спомага за оптимизиране на общия статус на растенията в периоди на активен растеж и повишава устойчивостта им на стрес. Може да се прилага при всички култури и по всяко време от активното им развитие.

Допълнителна информация: http://www.fmcagro.bg/