Растителна защита, торове, семена

Как принципът на кръстосано съответствие обвързва директните плащания с добрите земеделски практики?

2019-12-05 

На европейско равнище Сбщата селскостопанска политика (ОСП) въвежда различни инструменти за насърчаване на устойчивото използване на почвите. 

Принципът на  кръстосано съответствие (кръстосано спазване) и в новата ОСП (2021-2027)обвързва директните плащания с добрите земеделски практики, които осигуряват основни стандарти за околната среда и климата, безопасността на храните, здравето на животните и растенията, хуманното отношение към животните и спомагат за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Поради това, този основен принцип  на ОСП - определя основата за агроекологичните мерки и насърчава устойчивото управление и използването на почвите.

Директните плащания са достъпни и за земеделските производители, ако спазват така наречените мерки за екологизиране, които допринасят за здравето на почвата. 

Тези мерки, които представляват 30% от директните плащания, изискват земеделските стопани да диверсифицират културите, да поддържат постоянни пасища и да отделят 5% обработваема земя за „зони с екологичен фокус“. Тези действия допринасят за повишаване на устойчивостта на почвата, запазване на почвения въглерод и защита на биологичното разнообразие.

Защитата на почвата е включена и в програмите за развитие на селските райони , финансирани от Европейския фонд за селско стопанство за развитие на селските райони и управлявани от самите държави-членки. Насърчаването на ефективността на ресурсите и възстановяването, запазването и подобряването на екосистемите, свързани със селското стопанство, са две от шестте основни приоритетни области за развитие на селските райони. Почвите очевидно са в центъра на тези мерки.

Източник: https://ec.europa.eu/