Растителна защита, торове, семена

Рекорд®Нов за нови рекорди в царевица!

2020-05-13 

В последните няколко години интересът към производството на царевица в България е завишен. Една от основните причини е високият добивен потенциал на културата от единица площ.

Добивът се формира от климатичните условия по време на вегетация, избора на хибриди и правилна технология за борба с плевелите.

Наличието на силно заплевеляване намалява добива значително.

В периода от 3ти лист до вретенене царевицата залага генеративни органи и формира потенциала на бъдещия добив. Поддържането на чисти от плевели посевиоще от ранните фази е от съществено значение, за да може културата максимално да използва хранителните вещества и водата от почвата и да развие добивния си потенциал, без конкуренция от плевели.

Вегетационното решение на БАСФ е пакета Рекорд® Нов – три компонентен продукт, съдържащ Калам® за широколистни плевели и Келвин®Ултра срещу житни плевели, с безплатен аджувант ДЕШ.

ØКалам® притежава висока селективност и системно действие за отличен контрол на всички широколистни плевели. Благодарение на комбинацията от активни вещества (тритосулфорон и дикамба) плевелите се контролират още по-добре, особено трудните като паламида, лобода, черно куче грозде, разстлан щир и др.

ØКелвин® Ултра е продуктът за борба с житни плевели, включително и балур от коренища. С пакета получавате безплатно и аджуванта ДЕШ, за по-добро прилепване и проникване на активните вещества. Благодарение на ДЕШ се повишава и хербицидната ефикасност при ниски температури и ниска атмосферна влажност.

И още - през 2020година получавате 20 лв. за всеки пакет Рекорд®Нов обратно в банковата ви сметка!

Свободата, която ви дава пакета, се изразява в гъвкавост на приложението на продуктите – могат да бъдат приложени заедно или поотделно, спрямо индивидуалната ситуация на полето. Наличието на два отделни продукта дава пълна свобода на действие. Имате избор дали да вложите Рекорд® Нов еднократно или да влезете разделно при преобладаващи плевели от единия тип в ранните, ключови за добива фази от развитието на царевицата. Ако имате условия, при които широколистните плевели са поникнали преди житните, препоръчваме да се направи разделно приложение на продуктите. Първо да се третира с Калам®, а впоследствие, когато поникнат житните плевели, да се приложи Келвин® Ултра.

Гъвкавото приложение на продуктите е предимство, което няма как да получите от един продукт за едновременна борба с житни и широколистни. Тогава рискът да се компрометира добива е голям, докато чакате едните плевели да поникнат, другите вече конкурират царевицата.

 Поставете Вашия рекорд с Рекорд® Нов!

https://www.agro.basf.bg/bg

 Б. р. – Статията е публикувана в бр. 5/ май 2020 г. на сп. „Практично земеделие”, който е на вестникарския пазар в страната от 13-ти май, т. г. В изданието ще намерите допълнителна информация за високи добиви и доходи от царевица: листни торове и биостимулатори; решения за растителна защита в сезона и др.