Растителна защита, торове, семена

Сортове лози на ИЗС ”Образцов чифлик”, Русе - подходящи за отглеждане с намалена употреба на пестициди

2020-11-11 

В ИЗС ”Образцов чифлик”- Русе се  проведе СЕМИНАР „Намаляване употребата на пестициди при отглеждане на лозя“, в края на септември т. г. Събитието се организира от Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в гр. Русе и Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ към ССА, с подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020.

Семинарът бе отворен за всички желаещи да участват - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Целта на семинара бе присъстващите да се  запознаят с технологиите за отглеждане на сортове лози с намалена употреба  на продукти за растителна защита.

Ас. Ралица Минчева - селекционер по лозата, представи винените сортове с повишена зимоустойчивост и устойчивост на болести - сорт Кристален и сорт Мискет Викинг.

Гостите  имаха възможност да дегустират от сортовете грозде, създадени в Института и бялото вино, продукт от двата нови устойчиви сорта Мискет Викинг и Кристален.

Напоследък се отделя все по-голямо внимание за биологичното земеделие, където основен елемент от технологията е правилният избор на сорт, който трябва да е устойчив на студ и на болести. В настоящия момент основен приоритет в програмата ни е селекцията на сортове, устойчиви на студ и на криптогамни болести, с високи технологични качества отговарящи на изискванията на ЕС. Признатите през 2018 г. бели винени устойчиви сортове лози Кристален и Мискет Викинг са подходящи за  биологично производство и технологии с намалена употреба на пестициди. Селекционерите на ИЗС „Образцов чифлик” имат основание да считат, че новите сортове на Института ще се наложат успешно на пазара.   

 Институтът ще предлага сертифициран лозов посадъчен материал от десертни семенни и безсеменни сортове, а също така и от устойчивите сортове Мискет Викинг и Кристален.

На снимките: Водеща, в началото на публикацията – Сорт Кристален

 

Сорт Мискет Викинг

 Б.р. – Статията е предоставена на сп. „Практично земеделие” от ИЗС „Образцов чифлик”, гр. Русе и е публикувана в бр. 10/ноември 2020 г., който може да бъде намерен в разпространителската мрежа в цялата страна