Растителна защита, торове, семена

Сп. „Практично земеделие” с медийна подкрепа за „Академия Земеделско образование и наука”, защото ценим знанието и вярваме в професионалния опит!

2020-11-30 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Настоящото обръщение към Вас е от проф. Тоньо Тонев от Аграрния университет в Пловдив

На 17 август 2020 г. регистрирахме „Академия Земеделско образование и наука” ЕООД. Надяваме се, че стартирането на такава структура, за дистанционно обучение на хора, занимаващи се професионално със земеделие  е адекватно начинание,  във времената в които живеем. Тя е логично продължение и развитие на богатият многогодишен опит на екипа ни в областта на земеделското образование и приложната агрономическа наука. Освен това, тази наша инициатива идва, за да запълни частично една голяма ниша, която според много колеги от практиката съществува, между аграрното образование, аграрната наука и агробизнеса!  Дистанционната  форма на обучение постепенно се налага, като една съвременна  и неотменима за настоящето и  бъдещето, паралелна и алтернативна форма на обучение, на всички нива на образователната система в България и по света. Естествено, убедено твърдя, че няма как истинското, пълноценно земеделско образование да се реализира и  без практическо обучение на полето.

…..

Обучението, което Ви предлагаме чрез„Академия Земеделско образование и наука“, ще е своеобразна хибридна форма между дистанционната и задочната. То ще даде възможност за участие на всички, които имат отношение към новостите в земеделската наука и земеделската практика и са се посветили на тази високоблагородна професия. Живеем в свят, в който всеки уважаващ себе си специалист е задължен да се обучава през целия си живот, за да е адекватен на непрекъснатите промени. Това в много голяма степен важи и за земеделието. Спецификата на професията на съвременния успешен земеделски производител изисква непрекъснато поддържане и актуализиране на знанията, системно наблюдение и умело управление на процесите на полето.Предвиждаме обучението в Академията да е на модулен принцип, като първият курс ще бъде по „ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА“. Курсът  включва общо 4 дисциплини – Фитопатология и фитосанитарен мониторинг на болестите с лектор проф. Бобев, Ентомология и фитосанитарен мониторинг на неприятелите –с лектор проф. Радослав Андреев и Основи на земеделието с хербология и фитосанитарен мониторинг на плевелите с лектор проф. Тоньо Тонев. Този тричленен екип има своята над 15-годишна история на партньорство в съвместното извеждане на дисциплините „Фитосанитарен мониторинг и експертиза“ и „Интегрирана растителна защита“ на магистърските курсове по растителна защита. Четвъртата дисциплина от този първи модул е Абиотичен физиологичен стрес и неинфекциозни болести по растенията с лектор проф. Андон Василев. Общият хорариум на всяка от първите три дисциплини е по 20 часа или общо 60 часа лекции, а четвъртата дисциплина е с хорариум от 10 часа лекции. Обучението в Академия „Земеделско образование и наука“ ще бъде дистанционно – оn-line лекции в зимния период – от 1-ви декември до месец март, и задочно обучение – на терен, трикратно, по 2 почивни дни през месеците април, май и юни 2021 г.(или общо 60 часа), по предварително съгласуван график и на предварително подготвени от нас опитни полета на площи на територията основно на Пловдивска област, при разнообразие от култури, със специфични растителнозащитни и други проблеми. Обект на демонстрация ще бъдат много резултати от съвместни опити, възложени ни от фирми от пестицидния, семенарския и торовия бизнес в България, както и най-нови технологически решения за контрол на болестите, неприятелите и плевелите по културните растения.

Целта ни е сайта на Академия „Земеделско образование и наука”www.zemedelskoobrazovanie.bg чрез своята платформа за обучение постепенно да се превърне и в една желана трибуна за обмяна на знания и опит в областта на земеделието, за  всички, които пожелаят да бъдат наши съмишленици и партньори.

С уважение: проф. д-р Тоньо Тонев

Управител на „Академия Земеделско образование и наука“

Снимка: едноименния сайт

Б. р. - Тук поместваме със съкращения текстът, предоставен ни от проф. д-р Тоньо Тонев. Пълния текст ще прочетете в бр. 1/2021 г. на сп. „Практично земеделие”, който ще излезе от печат на 12 януари 2021 година.