Растителна защита, торове, семена

1353 производители са обучени по проект за „Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури“.

2015-06-26 

На 26 юни т. г. хотел „Анел“, София, се проведе Закриваща конференция по проект Провеждане на обучение на земеделски производители на тема: „Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури“.

Ръководителят на проекта Антон Величков, зам. изпълнителен директор на БАБХ съобщи, че в рамките на 3 месеца /април, май, юни 2015 г./, при добра организация / по негова преценка/, са обучени по темата 1353 земеделски производители от страната, което надхвърля първоначално планираната бройка със 113. Това според него е добро постижение, защото повече производители са придобили специфични знания по растителна защита. Проведени са общо 39 семинара, по 1 бр. във всяка от 28-те областни дирекции на БАБХ в България, като в 11 области с по-интензивно производство са проведени по 2 семинара. В рамките на 8 учебни часа производителите са придобили знания относно законодателството, касаещо интегрираното управление на вредителите и са се запознали с общите и специфични принципи на интегрираната борба с вредителите при земеделските култури. Всички преминали обучението, получават сертификат, който им дава право да прилагати използват продукти за растителна защита от професионалната категория на употреба, стана ясно от презентацията на А.Величков. Надявам се, че и през новия програмен период на ПРСР 2014-2020 ще има проекти, които да ни позволят да прилагаме такива форми на обучение, заяви той и си пожела в най-скоро време да види на българските пазари надписи, като напр.: ” Ябълки, произведени чрез интегрираната борба с вредителите”.  Величков съобщи, че се очаква новата Наредба за интегрирано управление  да бъде приета окончателно  през есента на 2015 г.

Нели Йорданова, Генерален директор на Асоциация Растителнозащитна индустрия в България /АРИБ/, заяви, че подкрепят всички инициативи на БАБХ, в това число и този проект. Макар и в краткото време за  реализация на проекта,  от АРИБ са успели да осигурят за всички участващи в семинарите материали и дипляни, подпомагащи обучението по интегрираното управление на вредителите. За корпоративните членове на асоциацията повишаване нивото на компетентност на земеделските производители в областта на растителната защита е много важно, затова и в бъдеще се надяваме на ползотворно партньорство с БАБХ, заяви Н. Йорданова.

По време на дискусията стана ясно, че земеделските производители с интерес посрещат подобни специализирани обучения,  и че искат да  придобиват повече знания  и в направлението, обект на интегрираната борба с вредителите.

 Допълнителна информация:

 Проектът е в изпълнение на договор №29/111/00266 от 06.02.2015г. сключен между Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд „Земеделие“, по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) „Европа инвестира в селските райони".

 

Проектът е с обща стойност 65 373,34 лв. - 100 % безвъзмездна финансова помощ, от която: 80 % се осигуряват от ЕС и  20 % от държавният бюджет на РБ. Срок на изпълнение: 15 юли 2015г.