Растителна защита, торове, семена

Членовете на АРИБ предлагат законови промени относно криминализиране на незаконната търговия с пестициди

2015-08-25 

С г-жа Нели Йорданова, Генерален директор Асоциация Растителнозащитна Индустрия България, разговаряЯна Брезовска, главен редактор на сп. „Практично земеделие”

 

-          Г-жо Йорданова, в края на юни т. г. се проведе закриваща конференция  по  проект за обучение на земеделски производители от страната  на тема: „Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури“, където присъствахте  и Вие като представител на АРИБ - партньор, подкрепил  изпълнителите на проекта в лицето на  Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.  Каква е вашата преценка  за полезността  на подобни форми на обучения за земеделските производители?

Ø  Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) участва в поредица от обучения за лица, боравещи с пестициди в рамките на професионалната си дейност, които се организираха от Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ).

Като основен партньор на БАБХ, АРИБ участва в обученията с презентации за дейността на Асоциацията, с акцент върху проект „Инициатива за безопасна употреба на пестициди“, който се осъществява с активната подкрепа и под ръководството на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА). По време на семинарите бяха разпространени информационни материали свързани с интегрираното управление на вредителите. Основната цел на обученията бе запознаване на земеделските производители с въздействието на пестицидите върху здравето на хората и околната среда и начините за безопасното им и правилно използване.Обучените фермери придобиха знания относно основните изисквания за работа, условията на които трябва да отговарят, така че да могат да произвеждат по интегриран начин земеделска продукция, да я етикетират, да я маркират, така че тя да бъде предложена на пазара спазвайки всички изисквания на Закона за защита на растенията. По този начин  се повишават знанията за прилагането на добрите агро-практики и дейности в областта на безопасната и устойчива употреба на пестициди.

 

-          Има ли напредък в дейността на държавните органи в борбата с търговията и разпространението на фалшивите и нелегалните продукти за растителна защита у нас, отчитайки че проблемът не  е лек, и съществува и в международен план. В тази връзка каква е функцията на корпоративните членове на АРИБ, доколко те  биха могли чрез добри практики за употребата на ПРЗ да ангажират професионално вниманието на земеделските производители?

Ø  През изминалите няколко години се отчита нарастване на нелегалната търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ). Тази тенденция се наблюдава от производители, органи на властта и крайни потребители по целия свят, като е особено засилена в Европа. В България търговията с фалшиви и нелегални ПРЗ е нараснала многократно. В тази връзка АРИБ инициира  пилотен проект “4 Step approach” с подкрепата на ЕСРА за борба с нелегалния внос на пестициди. В него участват представители на компетентните власти: БАБХ, Агенция Митници, МВР и ДАНС.  В рамките на проекта се осъществява обмен на информация между отделните структури,  координират се специфичните и дейности и функции, проследяват се основните стъпкиза справяне с разпространението на нелегалните пестициди при контрола на границата.

Провеждат се семинари и обучения, чиято основна цел е подобряване на сътрудничеството от страна на компетентните власти,  за да се акцентира върху проблемите на нелегалната търговия с ПРЗ пред служителите, които са пряко ангажирани с контрола на тези продукти на граничните контролни пунктове.

АРИБ инициира и постави информационни табели на граничните пунктове между България и Турция, указващи, че пренасянето на продукти за растителна защита (ПРЗ) през граница без съответните разрешителни документи е забранено и за това деяние има административни санкции. Съдържанието на предупредителния текст е на три езика: български, английски и турски.Същевременно членовете на АРИБ изпратиха до Министреството на земеделието и храните официално предложение за промяна на НК, относно криминализирането на незаконната търговия с пестициди, каквато е практиката в други страни от ЕС –Франция, Германия, Испания, Гърция, Полша и др. Считаме, че ако се въведе подобна мярка и се осъзнае вредата от вноса и употребата  на нелегални пестициди, това ще ограничи разпространението на нелегалната търговия. За целта е необходимо всички институции да имат воля да проявяват  отговорно отношение към незаконното разпространение на фалшиви и нелегални продукти.

Работата против нелегалните и фалшиви продукти изисква продължителни усилия в посока подобряване на инфомираността относно рисковете от използване на нелегални продукти и сътрудничеството между институциите за намиране на решения за предотвратяване на разпространението им на територията на Република България и на територията на други държави-членки на Европейския съюз.

В тази връзка следва да отбележа, че членовете на АРИБ са изключително активни в представянето на добри практики за употреба на продукти за растителна защита пред земеделските производители, а задължителен елемент в тези кампании е запознаването с рисковете и щетитеот използването на нелегални продукти.

 

-          И още по темата –оптимизират ли се сроковете за разрешаването на нови продукти? Прекалено дългите срокове за регистрация са  част  от проблема  за предлагането на фалшиви и нелегални продукти  в страната, е мнението на членовете на АРИБ, в  т. ч. мениджмънтът на представителствата на БАСФ , Байер, ДюПон и др. в България.

Ø  Приоритет в дейността на АРИБ е ефективното прилагане на хармонизираното Българско законодателство в областта на растителната защита с Европейското и основно в частта пре-регистрация и регистрация на нови продукти за растителна защита (ПРЗ). Дългите срокове за регистрация са все още проблем. Забавянето на регистрациите на нови продукти е една от причините за предлагането на нелегални продукти  в страната и от страна на индустрията насърчаваме гъвкавия и прагматичен подход, който позволява съществуващото законодателство по отношение на регистрационния процес.

Оптимизирането на процедурите в съответствие с приетия миналата година Закон за защита на растенията може значително да облекчи работата на администрацията, за да  се преодолее изоставането в сроковете за регистрации на продукти. Това ще даде възможност на фирмите ефективно да планират и предлагат нови и качествени ПРЗ в България, т. е. българският земеделец да има достъп до иновативни продукти, технологии и практики, така че нашето земеделие да подобрява конкурентноспособността си, да се развива устойчиво и с мисъл за опазване здравето на хората и околната среда.

 

-          Бихте ли информирали нашите читатели какви са резултатите от приложението на проекта  за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди. Известно е, че АРИБ стартира този пилотен проект през 2014 г. , а през 2015 – 2016 г. събирането на трикратно изплакнатите опаковки от пестициди е планирано да става в две кампании годишно – май/юни и октомври/ноември. Получавате ли адекватно съдействие от фермерите?

 

Ø  Проектът на АРИБ реално стартира през есента на 2013 г. в област Добрич. През 2014 г., направихме пролетна кампания месец май и юни и есенна кампания месец октомври и ноември, като се събираха опаковки от пестициди в 5 области в Североизточна България – Добрич, Варна, Русе, Разград и Силистра. Около 400 фермери участваха в пролетната и в есенната кампания по събиране на празни опаковки от пестициди през 2014 г. През 2015 г. разширихме обхвата на проекта с още 9 нови области в Северна България – Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин. Към настоящия момент над 1000 фермера се включиха в пролетната кампания в цяла Северна България. Опитът ни показва, че макар и по-бавно фермерите започват да прилагат практиката за трикратно изплакване на опаковките от пестициди по време на приготвянето на разтвора за пръскане. В областите, в които за 3-и път се провежда кампания по събиране, вече може да се каже, че повече от половината фермери предават чисти опаковки от пестициди. Вярваме, че през 2016 г. ще постигнем още по-добри резултати и фермерите ще участват активно в кампаниите по събиране като предават трикратно изплакнати опаковки.

Услугата по събиране на празните опаковки от пестициди е безплатна за фермерите и

засега се финансира от БАСФ, Байер КропСайънс, Синджента, ДюПон, Дау Агросайънсис, Ефтимиадис и Кемтура. Монсанто също ще ке включи от следващия сезон. Надяваме се, че през 2016 г. всички основни производители ще се включат в системата за събиране на празни опаковки от пестициди, тъй като екологосъобразните технологии са част от корпоративните стратегии на фирмите-членове на АРИБ. Планираме да включим и дистрибуторите на продукти за растителна защита като партньори в дейностите по събирането. Разчитаме с помощта на дистрибуторите да приобщим повече малки фермери, които досега не са участвали в системата за събиране на опаковки от пестициди.

 -          Благодаря, Ви!