Растителна защита, торове, семена

Контрол на плевелите в посевите с есенници – обзор

2016-03-12 

Борбата с плевелите е фактор, от който зависят високите добиви от есенно-житните култури. Според добрата растителнозащитна практика най-ефикасно е внасянето на хербициди наесен предсеитбено или предпоникващо. По този начин посевите рано се освобождават от конкуренцията на  плевелната растителност за  хранителни вещества, вода и светлина. Ако третирането с хербициди не е било проведено наесен, заради обективни или субективни причини, тогава посевите могат да се пръскат вегетационно напролет.  При късна сеитба или при посеви със слабо заплевеляване ефектът ще бъде по-голям, ако пръскането се извърши напролет.

Балансираното торене на житните култури ускорява развитието им и способността им да конкурират плевелите се увеличава. Но в случаите на едностранчиво азотно торене се повишава броят на азотолюбивите плевели- див овес, полски синап, полска лисича опашка и други.

Житните посеви заплевеляват най-често с лайка, див мак, лепка, видовете ралица, видовете подрумче и други. Има тенденция за увеличаване на частта с кореновоиздънковите видове поветица и паламида, а и на коренищните – пълзящ пирей, троскот, балур.  Ако се подценява третирането срещу житни плевели, постепенно се увеличават заплевелените посеви. При монокултурното отглеждане на пшеница  в голяма степен се  увеличава заплевеляването, затова редуването с окопни култури се отразява много благоприятно.

Напролет, щом се възобнови вегетацията на есенно-житните култури, посевите се обследват, за да се прецени степента на заплевеляване, видовия състав, фенофазите на пшеницата, ечемика и плевелите. Тогава може да се подбере най-подходящият хербицид, оптималната доза и времето на приложение. Не се препоръчва прекалено ранно пролетно третиране на посевите с вегетационни хербициди, защото кореновоиздънковите плевели паламида и поветица не са поникнали масово и това може да доведе до намножаването им.

•Срещу широколистни плевели, в. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди, като видовете лайка, лепка, див мак, подрумче, видовете пипериче, росопас и други във фенофаза „братене” на културата може да се пръска с един от регистрираните хербициди: Арат- 10-20 г/ дка; Секатор ОД-10 мл/ дка; Дерби супер- 2,5-3,3 г/ дка (само при пшеница, като високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида); Ергон ВГ- 5-9 г/ дка; Гранстар супер 50 СГ- 4 г/ дка с 20-40 л/ дка работен разтвор (препаратът е ефективен срещу врабчови чревца, лепка, подрумче, лайка, синя метличина и др.); Дифендър СЛ/ Пасифик СЛ/Магнето СЛ- 80-100 мл/ дка (само при пшеница); Хемтрибе 75 ВГ- 1,5 г/ дка; Ларен 20 СГ- 3 г/ дка; Линтур 70 ВГ- 15 г/ дка; Оптика трио- 150-200 мл/ дка; Уидмастер 464 СЛ- 80-100 мл/ дка; Хербафлекс- 200 мл/ дка (само при пшеница); Мустанг 306,25- 60-80 мл/ дка (само при пшеница); Глин 75 ДФ- 1-1,5 г/ дка.

Хербицидите Дифендър и Уидмастер проявяват много добър ефект срещу паламидата във фенофаза „розетка” в посочените по-горе дози.

•Срещу широколистните плевели полски синап, полско лютиче, ралица, къклица, дива ряпа и други посевите от пшеница и ечемик във фенофаза „братене” могат да се третират с един от хербицидите: Санафен-150-200 мл/ дка; Матон 600 ЕК- 120-150 мл/ дка; Камбио СЛ- 125 мл/ дка; и само при пшеница хербицидите: Валсамин-150 мл/ дка; Диовид 60 СЛ-150-200 мл/ дка; Лонтрел 300 СЛ- 40-50 мл/ дка.

•Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди само пшеницата може да се третира с Пасифика ВГ- 35 г/ дка+ Биопауър- 70 мл/ дка(прилепител). При заплевеляване на посевите във висока степен с паламида и лепка се прибавя и половин доза Секатор, т.е. Пасифика ВГ-35 г/ дка+ Биопауър- 70 мл/ дка+ Секатор ОД- 10 г/ дка, като се спазва изискването височината на паламидата да бъде 10-15 см. Когато житните култури се пръскат с Пасифика, не трябва да се допуща работният разтвор да попадне върху посеви с рапица, слънчоглед, зеленчуци и овощни, защото са силно чувствителни към този хербицид.

•Срещу едногодишни житни плевели див овес, ветрушка, пиявица, лисича опашка, посевите може да се третират с един от хербицидите: Пума супер 7,5 ЕВ- 100 мл/ дка; Топик 080 ЕК- 30-40 мл/ дка( само при пшеница); Скорпио супер 7,5 ЕВ- 100 мл/ дка от фаза 3-ти лист до края на „братене” на плевелите и на  културата. Друг противожитен хербицид е и Аксиал 050 ЕК- 60-90 мл/ дка, който се внася във фенофаза „братене” на пшеницата и от фенофаза 2-3-ти лист до „братене” на плевелите.

•Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди пшеничните посеви могат да се третират с Хусар макс-20-25 г/ дка+ Биопауър- 40-50 мл/ дка (по-ниската доза е за смесено заплевеляване, а по-високата- при прераснали плевели във висока степен на заплевеляване.  Хербицидът е ефективен срещу див овес, лисича опашка, ветрушка, райграс и всички широколистни плевели. Височината на паламидата трябва да бъде 10-15 см. При третиране на пшеницата задължително се прибавя прилепител Биопауър. Най-оптималният период за прилагане на Хусар макс е напролет.

Срещу заплевеляването може да се приложи също един от хербицидите: Палас 75 ВГ- 20-25 г/ дка + прилепител Полиглокол-50 мл/ дка; Аксиал едно ЕК-100 мл/ дка и др. Плевелите загиват в период от 4 до 6 седмици след третирането. Хербицидите се абсорбират от листата и спират растежа и развитието на плевелите, щом попаднат върху тях.

Срещу широколистни плевели пшеницата и ечемика  могат да се третират с Алай макс/ Пойнтер ултра- 3,5 г/ дка с работен разтвор 30-40 л/ дка от фенофаза 2-3-и лист до началото на „вретенене”.

Статията е авторска и е публикувана в бр. 3/март 2016 г. на сп. „Практично земеделие”; За абонамент: 0888 58 54 68