Растителна защита, торове, семена

Контрол на плевелите в царевичните посеви (обзор)

2016-04-20 

В периода до 6-и-8-и лист царевичните растения залагат добива и ако има плевели, които ги конкурират за хранителни вещества, вода и светлина, трудно може да се компенсира загубата на продукция.

Царевицата заплевелява от групата на ранните плевели с видовете синап, фасулче и др.; от късните пролетни с видовете щир, видовете кощрява, бяла куча лобода, татул, черно куче грозде, пача трева, лападоволистно пипериче, свиница, кокоше просо и др.; от житните - див овес, полска лисича опашка и др. Масово намножаване и разпространение има на коренищните и кореновоиздънковите плевели - балур, полска поветица, полска паламида, млечок, причина за което са пропуски в агротехниката- използване на фрези и дискови оръдия при заплевеляване с коренищни плевели, неправилно сеитбообръщение, приложение на неподходящи хербициди, не навременно третиране,  неточни дози и др. При монокултурното отглеждане на царевицата силно се намножават многогодишните видове плевели –балур, поветица  и др.

Хербицидите при царевицата се внасят почвено или вегетационно.

След сеитбата преди поникване на културата почвено се внасят хербициди с преобладаващо противожитно действие. Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. и срещу балур от семена след сеитбата преди поникване  на културата почвено може да се приложи един от хербицидите: Мерлин флекс 480 СК- 42 мл/дка (в случай на ранно засушаване продуктът може да се приложи в началото на поникване на културата и плевелите); Аденго 465 СК- 35 и 44 мл/дкапочвено, а ранно вегетационно в доза 35 мл/ дка (препаратът слабо зависи от почвената влага); Лумакс 538 СК-300-400 мл/дка; Дуал голд 960 ЕК/Тендър ЕК- 150 мл/ дка; Стомп аква - 350 мл/ дка; Стомп нов 330 ЕК - 400 мл/ дка; Камикс 560 СЕ-200 и 250 мл/ дка (ефективен и при по-малка почвена влага); Фронтиер супер/Спектрум - 80-140 мл/ дка; Пендиган 330 ЕК нов - 0,53 л/дка; Калисто 480 СК- 30-40 мл/ дка; Пледж 50 ВП - 8 г/ дка; Уинг-П- 300-400 мл/ дка.

С внасянето на почвени хербициди се осигурява добре гарниран посев още в ранните фази от развитието на културата, защото по-голяма част от поникващите плевели се унищожават. Почвените хербициди действат около 40-50 дни и след това започва вторичното заплевеляване на царевичните посеви, затова се налага вегетационното им третиране.  За разлика от почвените хербициди вегетационните слабо зависят от почвената влага.

Срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели, в т.ч. балур от семена и коренища вегетационно посевът може да се третира с един от регистрираните хербициди: Аденго 465 СК - 35 мл/ дка (до 1-3-и лист на културата и на житните до 1-2-и лист преди братенето им, а на широколистните плевели до първата двойка същински листа); Лумакс 538 СК- 300 мл/дка в ранна фаза на плевелите (2-3-и лист); Лаудис ОД- 200 мл/ дка във фаза 2-8-и лист на царевицата, до 6-и лист на плевелите и височина на балура-15-25 см; Логос 4 СК- 125 мл/ дка до 8-и лист на културата и 2-4-и лист на балура; Екип ОД-200-250 мл/ дка във фаза 3-6-и лист на чувствителните плевели - бяла куча лобода, кокоше просо, овчарска торбичка, разстлан щир, обикновен щир, пача трева обикновено пипериче, черно куче грозде, татул;  Калисто 480 СК- 20мл/ дка + Атплюс-0,5%(прилепител) вегетационно за царевицата и ранна фенофаза на плевелите; Камбио СЛ- 200 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на царевицата и плевелите; Мерлин флекс 480 СК- 42 мл/ дка във фаза 1-3-и лист на царевицата; Принципал - 9 г/ дка+ Тренд-0,1%(прилепител) във фаза 2-8-и  лист на културата; Принципал плюс- 44 г/ дка + Тренд-0,1%; Базис 75 ДФ- 2-2,5 г/ дка+ Тренд-0,1%; Вентум ВГ- 10-15 г/ дка+ Меро-200 мл/ дка (прилепител) във фаза 2-6-и лист на културата; Мистрал екстра 6 ОД-65-75 мл/ дка във фаза 1-8-и лист на царевицата, 2-4-и лист на плевелите и височина на балура 15-25 см с 20-40 л работен разтвор/дка (еднократно прилагане); Стомп аква-350 мл/ дка в началото на вегетацията на културата и до 2-и лист на плевелите; Монсун актив ОД-150 мл/ дка във фаза 2-8-и лист на царевицата; Пендинган 330 ЕК-400-600 мл/ дка с 20-40 л вода/дка. Характерно за хербицидите Аденго и Мерлин флекс е, че не се изпаряват и не се разграждат от действието на слънчевите лъчи, защото имат UV-защита.

Срещу едногодишни и многогодишни широколистни и срещу едногодишни житни плевели може да се приложи иновативният хербицид Капрено СК – 22-29 мл/дка във  фаза от 3-ти до 6-ти лист на царевицата.

Срещу широколистни плевели царевичните посеви може да се третират с един от регистрираните хербициди: Диовид 60 СЛ-120 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на царевицата; Дифендър СЛ/Пасифик СЛ/Магнето СЛ- 120 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на царевицата, в т.ч. плевели слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди; Матон 600 ЕК- 110 мл/дка във фаза 3-5-и лист на културата; Камбио СЛ- 200 мл/ дка във фаза 3-5 лист на царевицата; Мустанг 306,25 СК-40-60 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на царевицата (по-високата доза се използва при наличие на паламида); Терминатор 4 СК- 125 мл/дка до 8-и лист на царевицата, 2-4 лист на балура (от семе и коренища); Санафен-120 мл/дка във фаза 3-5-и лист на царевицата.

Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели може да се използва Каспър 55 ВГ- 30 г/ дка във фаза 3-8-и лист на културата, 2-4-и лист на едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка) при многогодишните и 15 см на повитицата (до цъфтеж).

 

 

Статията е авторска и е публикувана в бр. 5/април 2016 г. на сп. „Практично земеделие”