Растителна защита, торове, семена

Неотложни растителнозащитни мерки при сеитбата на пшеницата и ечемика – обеззаразяване на семената

2016-09-19 

Подготовката за сеитбата на есенниците започва от началото на септември. Количеството и качеството на добивите са в пряка зависимост от проведената  растителна защита, която заема водещо място в технологията за отглеждане на пшеницата и ечемика. А регулирането на числеността на вредителите и плевелите се определят от съчетаване на агротехническите и химически мерки.

Агротехническите мерки включват:

а) правилно сеитбообръщение с редуване на житни и окопни култури, за да се избегне натрупване на фитопатогенни микроорганизми в почвата, на почвени неприятели и плевели-едногодишни и многогодишни;

б) качествена обработка на почвата с цел да се заорат и минерализират растителните остатъци, които са огнища на болестотворни патогени, да се унищожи голяма част от ходовете на полевката, да се намали числеността на житните бегачи, житните мухи и житните оси, цикадки и други неприятели; да се създадат благоприятни условия за качествена сеитба и дружно поникване на семената;

в) чрез балансирано торене с минерални азотни, фосфорни и калиеви торове се повишава издръжливостта на житните растения към болести, ниски температури и те формират здрави стъбла;

г) за сеитба се подбират здрави и качествени семена, добити от семепроизводни посеви;

д) срокът за сеитба на пшеница и ечемик за Северна България е от 5-ти до 10- октомври, а за ечемик в Южна България 10-15 октомври; за пшеница-15-20-и октомври; при надморска височина 600 м в предпланинските и планински райони за пшеница е 25-30 септември, а за ечемик- 1-5 октомври;

 е) дълбочината на сеитбата трябва да бъде между 4-6 см; ако сеитбата е на  по-голяма дълбочина, растенията поникват по-бавно и имат намалена жизненост, масово се нападат от почвени патогени; при плитка сеитба кореновата система се развива слабо и често се наблюдава „изтегляне” на растенията, измръзване и повреди от ветрова ерозия;

ж) задължително трябва да се спазва сеитбената норма, защото по-гъстите посеви при благоприятни условия се нападат силно от брашнеста мана, кореново гниене, ръжди и други.

 Обеззеразяване на семената на житните култури

При подготовката за есенната сеитба на житните култури много важно мероприятие е обеззаразяване на семената с фунгициди, чрез което се ограничава развитието на икономически опасните семепреносими болести - главни, фузариоза, ленточна болест по ечемика и други. Обеззаразяването на  семената срещу главните и ленточната болест е единственият начин за борба с тях. Ако по време на вегетацията тези болести се проявят, срещу тях няма ефект от пръскане с химически средства, защото няма регистрирани такива.

Ефективното обеззаразяване на семената може да се постигне с изправна специализирана техника, за да се осигури равномерното им и качествено  покриване с работния  разтвор.

1.Срещу причинителите на твърда и праховита главняи причинители на кореново гниене, снежна плесен и брашнеста мана семената от пшеница се третират с един от регистрираните фунгициди, като дозата е за 100 кг семена и до 4 л вода (мокро обеззаразяване), както следва:

 -Винсит КС-100 мл за масов посев и срещу загиване на кълновете от Фузариум и 150 мл - за семепроизводен посев; Винсит Ф - 100 мл за масов посев и 150 мл - за семепроизводен; Винсит ФС - 150 мл; Витавакс 2000/Анкор/ Витавакс роял - 200 мл за масов посев и 300 мл за семепроизводен;  Дивидент Формула М/Дивидент 030 ФС/- 150 мл и с/у фузарийно кореново гниене; 167-200 мл с/у вджуджаваща главня; 187,5-200 мл с/у септориоза; Дивидент стар 036 ФС- 100 мл; Дивидент ФС-200 мл с/у твърда и вджуджаваща главня; Дифенд екстра-200 мл с/у твърда и вджуджаваща главня, с/у фузариоза; Кинто плюс ФС- 150 мл с/у твърда и праховита главня; 200 мл с/у фузарийно кореново гниене; Ламадор 400 ФС- 20 мл с/у твърда и праховита главня, вджуджаваща главня, снежна плесен; Максим 025 ФС- 200 мл с/у твърда главня, Фузарийно кореново гниене, снежна плесен; Ориус 6 ФС(Протектор 6 ФС)-35 мл с/у праховита главня и 50 мл с/у твърда главня; Раксил 060 ФС-35 мл; 50 мл; Раксил ултра 120 ФС- 25 мл; Реал 300 ФС- 17 мл; Ранкона МЕ-100 мл; Систива 333 ФС- 75-150 мл  с/у листни петна, брашнеста мана, снежна плесен; Юнта Куатро ФС- 160 мл с/у твърда и праховита главня, фузарийно кореново гниене, житен бегач, шведска муха, телени червеи.

2. Срещу причинителите на праховита главня и ленточна болест и причинители на кореново гниене семената от ечемик се третират с един от регистрираните фунгициди, като дозата е за 100 кг семена и до 4 л вода:

-Винсит ФС- 150 мл; Витавакс 200 ФФ- 250 мл; Дивидент стар 036 ФС- 150 мл; Дифенд екстра-200 мл с/у фузариоза; Кинто плюс ФС- 150 мл; Дивидент Формула М(Дивидент 030 ФС)- 150 мл с/у фузарийно кореново гниене и 200 мл с/у ленточна болест; Ламадор 400 ФС-20 мл и с/у мрежести петна, фузарийно кореново гниене, снежна плесен; Ламадор про(Раксил стар ФС)-50 мл с/у фузарийно кореново гниене, кафява праховита главня, покрита главня; Максим 025 ФС- 200 мл с/у фузарийно кореново гниене и ленточна болест; Ранкона 15 МЕ- 130 мл; Ранкона и Микс-100 мл; Реал 300 ФС-20 мл с/у праховита главня; Сейвидж 5 ФС (Ориус 5 ФС)-150 мл; Систива 333 ФС-75-150 мл с/у ленточна болест, мрежести петна, брашнеста мана, снежна плесен; Юнта Куатро ФС- 160 мл и с/у житен бегач, фузарийно кореново гниене, телени червеи;

3.Семената за площи с регистрирано нападение от обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides) и по-висока численост от предходни години, при монокултурно отглеждане на пшеница или на повторки трябва да се третират с Крайцер 350 ФС- 100 мл + 200 мл вода/ 100 кг семена, за да се опазят растенията от неприятеля в началните фази от развитието им.

4. Целест Топ е широкоспектърен инсектицид фунгицид и стимулатор за третиране на семена от пшеница и ечемик срещу болестии вредители едновременно. Целест Топ се отличава с това, че включва три активни вещества с три различни механизма на действие, има комплексно инсектицидно и дълготрайно фунгицидно действие и защитава не само семената и кълновете, но и младото растение. Препоръчва се при по-ранни сеитби, при семепроизводство, при монокултурно производство и при стресови условия от различен характер като суша, ниско pH, засоляване на почвата, температурен стрес, токсични нива на алуминий, нападение от вируси. Доза за обеззаразяване – 130 мл/100 кг семена.

5. Максим Стар е двукомпонентен фунгицид за третиране на семенаот житни култури за контрол на болести по повърхността на семената,във вътрешността им и в почвата около засятото семе. Максим Стар се отличава с изключително широк спектър на контролираните болести, дълготрайно действие и много висока ефективност на контрол на фузарийно кореново гниене, ленточна болест и главни. Максим Стар контролира при зимна и пролетна пшеница: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), хелминтоспориоза (Cochliobolus sativus), снежна плесен (Monographella nivalis), петносване на плевите (Septoria nodorum), твърда (мазна) главня (Tilletia caries), праховита главня (Ustilago tritici) в доза 100-150 мл / 100 кг семена; при зимен и пролетен ечемик: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), снежна плесен (Monographella nivalis), ленточна болест (Helminthosporium gramineum), мрежести петна (Pyrenophora gramineа / Pyrenophora teres), покрита главня (Ustilago hordei), праховита главня (Ustilago nuda) в доза 150-200 мл / 100 кг семена;при овес: фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) и праховита главня (Ustilago avenae) в доза 150-200 мл / 100 кг семена.

 Статията е авторска и е публикувана в бр.9/септември 2016 г. на с „Практично земеделие”