• Home
  • Обяви
  • Земеделският министър в оставка И. Иванов посочва, че липсват съответни статистически данни на ниво ЕС за използването на пестициди
19.07.2022

Земеделският министър в оставка И. Иванов посочва, че липсват съответни статистически данни на ниво ЕС за използването на пестициди

By praadmin 0 122 Views

Министърът на земеделието в оставка – Иван Иванов, е коментирал‚ че предложението за Регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита в ЕС е доста амбициозно в настоящата ситуация в световен мащаб, когато гарантирането на продоволствената сигурност трябва да бъде водещ приоритет. „Настояваме да бъдат отчетени различните изходни позиции и специфичните особености в отделните държави членки, а за земеделските стопани да бъдат осигурени достатъчно ефективни и достъпни алтернативи на химичните продукти за растителна защита, които поне към момента обаче не са налични“, е посочил той по време на Съвета по земеделие и рибарство, провеждан тези дни в Брюксел, съобщава пресслужбата на земеделското министерство.
Министър Иванов е обяснил, че основните ни притеснения са свързани с въведените правно обвързващи цели за намаляване до 50% на употребата и риска от химически пестициди до 2030 г. и на употребата на по-опасни пестициди за всяка държава членка. „Република България настоява тези цели да се прилагат само на ниво Европейски съюз. Целите за намаление следва да бъдат реалистични, приложими на практика, научно и икономически обосновани“, призова аграрният министър. Според него към момента няма точни статистически данни за реалната употреба на продукти за растителна защита. Затова по думите му такива правно обвързващи цели биха били приемливи, когато тези данни станат налични и/или могат да бъдат събирани електронно, също така към момента няма единна методология на ниво ЕС за събиране на данни, отнасящи се до количествата активни вещества, „пуснати на пазара“. Той е отбелязал, че количествата на продуктите за растителна защита, „пуснати на пазара“, нямат същото значение, като количествата на продуктите за растителна защита, които са използвани и липсват съответни статистически данни на ниво ЕС за използването на пестициди.
По отношение на чувствителните зони, министър Иванов е коментирал, че е необходимо в текста на предложението за Регламент да е недвусмислено изяснено, че са допустими изключения по отношение на вредители, които представляват заплаха за видовете и типовете природни местообитания, предмет на опазване в екологично чувствителните зони. „Необходимо е да се обсъди и каква е целесъобразността от въвеждането на пълна забрана на употребата на продукти за растителна защита, вкл. биологични продукти и такива с нисък риск, в тези зони“, казва още той.
(ПЗ)