• Home
  • Растителна защита
  • торове
  • семена
  • По еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал не се подпомагат площи, при които общото количество азот ( N) надхвърля 150 кг на хектар

По еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал не се подпомагат площи, при които общото количество азот ( N) надхвърля 150 кг на хектар

By on 16.03.2023 0 2325 Views

В Чл. 40, ал.1 от Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, публикувана в Държавен вестник, брой 23 от 14.03.2023 г. са описани изискванията, които трябва да бъзат спазени от земеделзите, кандитатстващи за субсидди по една от 9-те еко схеми за Кампания 2023.
Право на подпомагане по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване, имат земеделски стопани, които прилагат в своите стопанства заедно или поотделно следните земеделски практики съгласно Приложение № 14 (нерразделна част от Наредбата) чрез:

1.Отглеждане на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене;

2.Използването на външни органични подобрители на почвата съгласно план за управление на хранителните вещества, изготвен от лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство.
В ал 2 е записано, че размерът на помощта по практиката по ал. 1, т. 2 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е доказан внесен подобрител в заявените площи не по-малко от 10 % от потребностите на съответната култура съгласно плана за управление на хранителните вещества, изготвен от лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство. Не се подпомагат площи, при които общото количество N (азот) на хектар надвишава 150 кг.
Доказването на вложените обеми подобрител по ал. 2 на съответния парцел се извършва чрез разходооправдателни документи и дневници за проведените растителнозащитни мероприятия и торене за вложени подобрители на съответния парцел. Земеделските стопани, които сами са произвели органичните подобрители, вместо разходооправдателни документи следва да:
представят становище от съответната областна дирекция по безопасност на храните за завършен процес по аеробно или анаеробно третиране на оборски тор по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент 1069/2009 за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека (ОВ, L 300 от 14.11.2009 г.), или представят доказателства за лицензирана площадка за третиране на отпадъци със съответните кодове, а когато площадката е на друго лице – и протоколи за произведена продукция, идентична на вложената, или 3. представят доказателства за наличието на растителни остатъци след термична обработка, или са регистрирани по чл. 229 от ЗВД.
Плащането по еко схемата по ал. 1 е на хектар земя, на която са приложени земеделските практики по Приложение № 14 и за практиката по ал. 1, т. 2 е спазен планът за управление на хранителните вещества за културите в стопанството.
В ал. 5, на цитирания тук чл. 40 от Наредба № 3 от 10 март 2023, е записано, че за една земеделска площ може да се получи подпомагане само за прилагане на една от възможните форми на практиките по ал. 1.
(ПЗ)