• Home
  • Технологии
  • АРХИТЕКТ® – първият растежен регулатор и фунгицид в слънчоглед отваря нов сегмент и нов хоризонт в слънчогледопроизводството

АРХИТЕКТ® – първият растежен регулатор и фунгицид в слънчоглед отваря нов сегмент и нов хоризонт в слънчогледопроизводството

By on 21.03.2023 0 388 Views

Стартирахме с проекта Архитект® през пролетта на 2022 г., съобщи Тодор Евтимов, Технически мениджър в БАСФ България Решения в земеделието и Западни Балкани, пред ключови земеделски производители по време на презентации на компанията, представящи новостите и решенията й за Сезон 2023.

Поканихме именно тези производители на слънчоглед, които проявиха интерес към нещо ново и нещо по-различно, подчерта Т. Евтимов (б. р. – на заглавната снимка, презентазия пред участници в Национален агро семинар на НАЗ) и се аргумуентира: – Слънчогледовата култура, която доскоро беше отглеждана сравнително с ниски нива на вложения, днес, вече изисква висок агрофон и има завишени потребности при отглеждане. Заедно със слънчогледопроизводителите, които се присъединиха към нас, имахме за цел да обследваме и да анализираме как се представя продуктът в различни климатични условия. Те се съгласиха да участват в този проект, защото Архитект® е нещо по-различно от познатите до момента продукти за растителна защита. А защо е различен? Защото има способността да работи в няколко направления. Едно от направленията е проявата му като растежен регулатор, като подобрява растежната сила на растенията. Другото генерално направление на Архитект® е защитата на културата от болести и повлияване на фотосинтетичните процеси в растенията (като биостимулатор).
Архитект® като растежен регулатор
Проектът стартира в 14 локации в страната, с различни и специфични климатични особености. Когато отидохме през летните месеци да обследваме опитните полета, третирани с Архитект®, това, което първо ни направи впечатление бяха по-ниските растения в резултат на приложението на продукта. Когато направихме по-детайлни измервания, установихме средно с около 10% по-ниски растения в резултат на употребата на Архитект®. В различните условия и локации бяха отчетени с 15-17% по-ниски слънчогледови растения, но осредненият резултат е около 10%. Защо се случва това? Защото Архитект® има способността да преразпределя растежната сила на растенията и в случая те остават по-ниски, като енергията се насочва за формиране на по-голяма коренова система.
Другият параметър, като част от предмета на обследване, беше големината и масата на кореновата система. Изследването показа – близо 20% по-голяма коренова маса в резултат употребата на Архитект®. Това е един изключително важен фактор, който обуславя по-доброто усвояване на вода и хранителни вещества от почвата. А всички ние искаме растението да вземе максимума от условията на средата, в която се отглежда.
Следващият параметър, който ясно беше видим по време на обследванията, е дебелината на стъблата. Растежната сила тук се е задействала в посока надебеляване на стъблата, вместо израстването им на височина. Отчита се приблизително 11% по-дебело стъбло при третираните растения. А това е фактор за по-здрави растения, повишена устойчивост на полягане и пречупване. През последните години на пазара се появиха много и различни хибриди слънчоглед от различни сегменти, отглеждани по различни технологии, но все още растенията израстват на сравнително голяма височина. При скъсяване на височината и удебеляване на стъблата – получаваме по-устойчиви растения и има по-малка вероятност от полягане, дори и при условията на буря.
Друг параметър, който направи силно впечатление – това е намалената листна площ. В условията на сухо и горещо лято – след като има по-малка листна площ – това означава по-малки загуби на вода от транспирация (изпаряване – б. р.). Това води до по-ефективно използване на водните ресурси. През последните години се наблюдава повишаване на летните температури и слънчогледът, колкото и да е сухоустойчива култура, започва да страда. Всеки един сантиметър намалена листната площ, т. е. – изпаряваща повърхност, означава и по-ефективно използване на влагата. Средно, с 6% бяха установени намаления на листната площ след третиране с Архитект®. И докато във вегетативните части на растенията, третирани с продукта, се отчита редуциране на размерите, то в генеративните – се наблюдава увеличение – средно с 10% по-голям размер на диаметъра на слънчогледовите пити. Това се случва в резултат на две неща: първо – повече семки в пита и второ – по-добре изпълнени семки в питата, т. е. по-високо абсолютно тегло на семената. Това до голяма степен се дължи и на факта, че продуктът има и фунгицидно действие. Когато растенията са защитени от патогените, цялата им енергия се насочва към генеративните части, като по този начин се получават по-добре изпълнени семки.
Архитект® като фунгицид и биостимулатор
Другото направление, в което работи продуктът, е защитата от болести по слънчогледовата култура. А болестите са налице и във връзка със сгъстения сеитбооборот, който производителите са принудени да прилагат. През година или през две – слънчогледът идва на едни и същи площи. Но болести като фома, фомопсис, алтернария, ръжда, септориоза са в спектъра на контрол на Архитект®. Чрез своите растежно-регулаторни механизми продуктът допринася за по-добра фотосинтеза и подобрява физиологията на растенията. И няма как всички тези предимства да не повлияят върху крайния резултат, който производителите търсят – а именно добива. Осреднените резултати от всички полета, третирани с Архитект®, показаха с 21 кг/дка по-висок добив спрямо нетретираните. Дори при занижените изкупните цени към ноември 2022 г. – това прави около 18 – 19 лева по-висок доход от декар, коментира експертът.
В залата за презентации бяха излъчени няколко видеа, в които преки участници в проекта – слънчогледопроизводители от различни райони на страната, изпитвали Архитект® в своите посеви, споделиха ефикасността от приложението му и получените добри добиви през 2022 година, в условията на продължителна суша. Всички те се ангажираха през сезон 2023 да приложат продукта на по-големи площи в стопанствата си, защото надгражда потенциала за добив от хибридите при различни почвено-климатични условия и допринася за по-висока доходност от културата.

(ПЗ)

Б. р. – Статията е авторска и е публикувана в бр. 1/2023 г. на сп. „Практично земеделие“