• Home
  • Технологии
  • Трудните моменти в земеделието създават добри решения

Трудните моменти в земеделието създават добри решения

By on 10.04.2023 0 312 Views

НИТЦЗ Плантис е от пионерите в тази област и нашите имунотехнологии са на полето от 18 години.

За 18 години активна работа на стотици хиляди декари, имунотехнологията Акрамет не е допуснала нито един случай на масово или дори на частично поражение от вироза.

Зърнопроизводството се превръща все повече в трудна професия поради непрекъснато появяващите се проблеми от всякакъв характер. Не е важно само да си добър земеделец. Трябва да си и добър търговец за да завършиш производствения цикъл с добра печалба и реализираш оптимална рентабилност. Именно тя е в основата и ще продължи да бъде ключа за ефективността на сектора. Има ли буфери за постигане на максимална рентабилност? Да, благодарение на развитието на науката и технологиите такива буфери се появяват и дават възможност за повишаване на ефективността дори в критични за производството моменти като сушата през последните години, цените на торовете и препаратите, както и борсовите цени на продукцията. Има възможности да се произвежда качествена, високодобивна и рентабилна продукция дори когато пазарите застрашително влошават крайните резултати. Новите открития, разработки и технологии в областта на минералното хранене и на растителната защита позволяват значително съкращаване на разходи при едни и същи крайни резултати. Ново поколение минерални торове осигуряват много по-ефективно минерално хранене и значително намаляване на загубите на активно вещество. Навлизането на аграрната микробиология дава предимства не само в опазването на растителното здраве, борбата с болести и вредители, но и подобряване на минералното хранене на растенията като част от симбионтните отношения между тях. Направлението, на което през последните години се възлагат много надежди за повишаване на рентабилността са Имунотехнологиите базирани на естествените възможности на растителния имунитет да се справя с патогени и вредители от всякакъв характер. Това е все още не достатъчно позната област от растителното здраве, която тепърва излиза от лабораториите и стъпва на полето. НИТЦЗ Плантис е от пионерите в тази област и нашите имунотехнологии са на полето от 18 години. Много пъти сме писали за възможностите на естествения растителен имунитет да преодолява биотични и абиотични фактори от всякакъв характер. Накратко ще припомним само, че растенията са способни да блокират и унищожават фитопатогени: гъби, бактерии, микоплазми, да унищожават насекомни и ненасекомни вредители като нематодите. При това всички споменати нападатели може да бъдат атакувани едновременно на базата на съществуващи общи механизми в техния метаболизъм. Например, едновременно може да се атакуват гъби, бактерии и насекоми на база синтез на хитин, изграждащ екзоскелета на споменатите групи. Чрез инхибитори с металопротеинова природа, синтезирани от растенията, се блокира ензима хитинсинтетаза и се прекъсва процеса на растеж и развитие. Едновременно с това тези групи нападатели може да се атакуват чрез блокиране на енергосинтеза в мембраните им също на база на отделяни от растенията инхибитори на АТФ-азите. Насекоимните и ненасекомните вредители биват атакувани чрез инхибитори на стомашните ензими, които блокират усвояването на растителната храна и водят до загиване на нападателя, особено на ларвните форми. При това растителния имунитет не позволява изработване на резистентност към неговите средства за защита от страна на нападателя, защото може да атакува едновременно чрез няколко механизма. Всички тези възможности активно се използват от селекцията на устойчиви сортове. Съществува и друга възможност целият защитен арсенал на растенията да бъде поддържан в постоянна бойна готовност. Това е Имуномодулацията – технология на тоталния имунен отговор. Постига се чрез ускоряване на всички процеси на ниво Биомембрани, както и Сигналинга – механизма на идентифициране на нападателя, последван от организирането и реализацията на адекватен широкоспектърен имунен отговор, който има не само превантивен характер, но и лечебен ефект. Растенията могат да унищожат патогена още преди той да е успял да инфектира клетките и дори да ликвидират проникнали вече хифи. При вирусите имаме само превенция на базата на идентификация на нападението и затваряне на всички възможни портали, през които вируса може да инжектира своя генетичен материал. За 18 години активна работа на стотици хиляди декари, имунотехнологията Акрамет не е допуснала нито един случай на масово или дори на частично поражение от вироза. За съжаление, имуномодулацията е твърде енергоемка и след пика на третия ден след третирането следва период със затихваща активност за 20-30 дни, след което е необходимо ново третиране. Защо в крайна сметка, при такава съвършена имунна система, растенията боледуват? По същата причина, поради която боледуваме и ние, хората. Непълноценното хранене при хората води до дефицит на важни за организма елементи и вещества. Дефицита на част от хранителните елементи в почвата води до непълноценно хранене на растенията и забавен метаболизъм. Честата употреба на антибиотици при човека води до дизбактериоза и изместване на симбионтната микрофлора в червата от патогенна такава. Същите са процесите и в почвата. Редовната употреба на фунгициди и хербициди убива симбионтната микрофлора в почвата и нейното място бива заето от патогени и гнилостни микроорганизми. Ако продължим употребата, задълбочаваме проблема. Така стигаме до решаване на проблема чрез естествени механизми, които възстановяват равновесието в системата:
При човека – разнообразна и пълноценна храна, възстановяване на симбионтната микрофлора в дебелите черва чрез пробиотици и стабилизиране на имунната система чрез приемане на имуномодулатори.
Същият е подхода и при растенията: Почвен анализ и възстановяване на хранителния баланс, заселване на почвата със симбионтни микроорганизми и изместване на патогените, създаване на микориза и индуциране на естествения растителен имунитет чрез имуномодулация. Подходът е еднакъв, защото и принципите на които се базира човешкия и растителния имунитет са близки. Само един любопитен факт: Растителната имунна система може да идентифицира два различни вида листни въшки по слюнката, която оставят при храненето си и да отговори със специфичен за всяка от тях имунен отговор. Научни факти, които практиката не познава и не се възползва от тях. Любопитното е, че имуномодулацията е свързана с повишаване на метаболитната активност на растенията за продължителен период от време, което пряко рефлектира върху добивите. Изпитанията ни през годините показват много близки резултати до конвенционалните технологии включващи поне два фунгицида. Трикратно третиране с имуномодулатора Акрамет Класик през пролетта, през 30 дни в дози 300,400,500 г/дка показва резултати съвсем близки до конвенционалните като разликата е до 10 кг. Ако в тази схема се включи фунгицид при последното третиране, резултатите са много по-добри. Дължи се на драстичния спад в активността на имунната система на растенията след цъфтежа и формирането на семената поради отлив на много от метаболитите участващи в имунитета към формиращите се семена. Поради тази причина растенията са с понижена защита и висока заболеваемост. След зимния период, последните 30 дни до узряването са най-критични. Интересен факт, който сме установили в процеса на полевите изпитания е, че имуномодулацията се отразява положително и на устойчивостта към абиотични фактори и най-вече към продължителни и хронични засушавания. Отчита се по-висока ефективност в работата на кореновата система и понижена транспирация, което води до много по-добро оползотворяване на дефицитните ресурси от влага. Не случайно Акрамет Класик е с най-добри резултати сред конкурентните продукти както през еталонната 2007 г, така и през последните две сушави години. Разработена е схема на приложение в условия на суша, която включва три третирания с нарастващи дози Акрамет Класик и едно фунгицидно третиране с фунгицид от групата на триазолите с последното пръскане. Основният стремеж е да се предпазват растенията от химичен стрес (значително редуцирани торове и ПРЗ) и да им се осигуряват през листата коктейл от хранителни елементи, които те трудно си набавят от почвата.
Успешни са първите съчетания на имунотехнологията Акрамет с безорните технологии No-till r Strip-till. Активирането на метаболизма като цяло и на трансмембранния транспорт води до повишен синтез и излъчване през кореновата система в почвата на органично вещество, което стимулира развитието на симбионтната микрофлора. Ускорява се изграждането на микориза и се засилва взаимодействието между микробиома и растенията. Резултатът е: здрави растения, значително по-високи добиви от конвенционалните, следствие от по-доброто и пълноценно усвояване на почвените ресурси – влага и хранителни вещества, удължена с близо месец вегетация. Това взаимодействие води до съществено съкращаване на преходния период при безорните технологии.
Трудните времена дават мъдри решения, които помагат да се преодолеят трудностите. Така сушата, високите цени на торовете, пазарните лупинги накараха много от земеделците да търсят решения на проблемите си в науката и новите технологии. Да търсят верния път към запазване на висока рентабилност. Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис винаги е предлагал решения по актуалните проблеми в производството. Продължава и ще продължи да го прави, в услуга на хората, които отглеждат храната ни.

Автор:Ивелин Желязков – Директор на НИТЦЗ Плантис ЕООД

Контакти: 0885187153; 0899051174

plantis@abv.bg

–––––––

Б.р. – Статията е публикувана в бр. 4/април 2023 г. насп. „Практично земеделие“. Изданието може да бде намерено по вестикарските павилиони в страната.