• Home
  • Новини
  • Важно! До края на юни земеделските производители доказват дали отговарят на критерия за активен стопанин
05.05.2023

Важно! До края на юни земеделските производители доказват дали отговарят на критерия за активен стопанин

By praadmin 0 184 Views

Предстоят проверки на кандидатите за директни плащания в Кампания 2023

Предстоят проверки дали кандидатите за директни плащания в Кампания 2023 спазват критерия „Активен земеделски стопанин“, във връзка с чл. 54 от Закона за подпомагане на земеделските производители, като кандидатите трябва да докажат съответствие до края на юни, съобщиха от земеделското министерство.
Министерството на земеделието напомня, че проверките за изпълнение на това изискване ще се извършват от Държавен фонд „Земеделие“ въз основа да данните от годишните отчети за дейността за предходната година, подадени в Националния статистически институт (НСИ) и/или въз основа на данните от годишните данъчни декларации, подадени в Националната агенция за приходите (НАП).
В Закона за статистиката е предвидено задължение за физическите лица, включително земеделските стопани, да представят в НСИ годишен отчет за дейността, съдържащ статистически данни и счетоводни документи за осъществяваната от тях стопанска дейност. Срокът за подаване на тези данни от физически лица е от 1 март до 30 юни 2023 г. Отчетът, който те трябва да попълнят, е Приложение 1 – „Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс“ (НФ1).
Годишният отчет за дейността се представя задължително от еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, и съгласно чл. 29 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лева през 2022 г., а също и от физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Земеделските стопани, избрали да се облагат по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, и чиито разходи не са документално обосновани, е достатъчно да попълнят отчет за приходите и разходите (ОПР) като част от годишния отчет за дейността по следния начин:

Нормативно признатите разходи се посочват с код 10500 от ОПР;

Разходите за осигуровки на земеделските стопани (ако има такива) с код 10320 от ОПР;

Приходите от продажба на продукция с код 15110 от ОПР;Приходите от финансирания, в т.ч. от правителството, с код 15411.

Годишният отчет за дейността на физическите лица за 2022 г. може да бъде подаден чрез КЕП или ПИК на НАП в Информационната система „Бизнес статистика“, достъпна на адрес: https://isbs.nsi.bg.

Задължение да подават годишни отчети за дейността имат само тези физически лица – земеделски стопани, които извършват стопанска дейност и реализират продукти на пазара, а не тези, които произвеждат продукти за собствено потребление, се посочва още в съобщението.

(ПЗ)

Снимка: pixabay