• Home
  • Новини
  • Европейската комисия представя варианти за опростяване на административните тежести за фермерите в ЕС
23.02.2024

Европейската комисия представя варианти за опростяване на административните тежести за фермерите в ЕС

By praadmin 0 72 Views

Предлагат са промени в ДЗЕС 1, ДЗЕС 6, ДЗЕС 7, Нитратната директива, намаляване на проверките в стопанствата, облекчаване на изискванията към млади фермери и други

На 22 февруари, т. г., Европейската комисия изпрати документ до белгийското председателство, очертаващ първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху раменете на фермерите. Документът, който ще бъде обсъден с държавите-членки на Съвета по земеделие на 26 февруари, изброява набор от краткосрочни и средносрочни действия, които могат да бъдат предприети за постигане на опростяване. Това ще послужи като основа за дискусии и съвместни действия със страните от ЕС, се казва в прессъобщението на ЕК, публикувано на интеренет страницата на институцията.

Ето какво е отбелязано в текста на документа, който публикуваме без редакционна намеса:

-Действията, изброени в документа, вземат предвид приноса на националните администрации, основните земеделски организации в ЕС и земеделската комисия на Европейския парламент. Документът за опростяване е в изпълнение на ангажимента на президента фон дер Лайен, поет на Европейския съвет на 1 февруари 2024 г.

Моделът на изпълнение на настоящата Обща селскостопанска политика (ОСП), базиран на стратегическите планове на ОСП, взети и приложени на национално ниво, вече представлява стъпка напред по отношение на опростяването и субсидиарността в сравнение с предходния период. Държавите членки играят ключова роля за поддържането на административната тежест за земеделските производители ограничена и пропорционална за постигане на целите на законодателството на ЕС. Ето защо всяко успешно опростяване трябва да се извършва в тясно сътрудничество с националните администрации и самите земеделски производители.

В светлината на това през март Комисията ще стартира онлайн проучване, насочено директно към земеделските производители. Тази целенасочена консултация ще помогне да се идентифицират техните основни източници на безпокойство и да се разберат източниците на административна тежест и сложност, произтичащи от правилата на ОСП, както и от други правила на ЕС за храните и селското стопанство в ЕС, и тяхното прилагане на национално ниво. Това проучване ще даде още през лятото по-ясна картина на основните административни пречки, които възприемат и срещат фермерите. Резултатите от него ще бъдат включени в по-подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г.

Освен необходимото събиране на доказателства, Комисията предлага краткосрочни и средносрочни мерки, които биха могли да донесат известно облекчение както на земеделските стопани, така и на националните администрации , които представляват първата точка за контакт за земеделските производители и отговарят за управлението и изплащането на фондовете на ЕС.

Първо, Комисията предлага да се опростят някои от изискванията за условия, които земеделските производители в ЕС трябва да спазват. Наборът от основни стандарти – наричани GAEC (Б. р. – добри селскостопански и екологични условия, познати в България като – добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС )), които всички земеделски производители трябва да спазват, за да получат подкрепата си по ОСП, се оказа предизвикателство за прилагане при определени обстоятелства.

Комисията вече действа, като предостави за 2024 г. . частично изключение на правилата за земя, оставена под угар , т.нар. GAEC 8. Сега Комисията предлага да се променят правилата за първия стандарт (GAEC 1 (ДЗЕС1), който налага изискване за запазване на площите постоянни пасища в ЕС стабилни от референтната 2018 г. Съгласно това изискване бившите животновъди с големи пасища, принудени да се пренасочат към производство на обработваеми култури поради пазарни смущения в сектора на месото и млечните продукти, може да бъдат помолени да преобразуват своята обработваема земя в постоянни пасища Това задължение може да доведе до загуба на доходи за съответните земеделски. производители. Комисията предлага да се изменят тези правила до средата на март, за да се гарантира, че структурните промени, причинени от пазарната преориентация и намаляването на добитъка, са взети под внимание, като се гарантира, че земеделските стопани няма да бъдат санкционирани в тяхната работа, и се помага за намаляване на

тежестта, тъй като по-малко площи ще трябва да да бъдат преустроени в постоянни пасища.

Комисията също така ще прегледа кои селскостопански практики могат да бъдат възможни през чувствителни периоди при изпълнение на задължението за покриване на почвите съгласно GAEC 6 (ДЗЕС6). Комисията също така насърчава всички заинтересовани страни да споделят мнението си относно административната тежест, която може да бъде свързана с Директивата за нитратите. Това може да стане чрез онлайн обществената консултация, отворена до 8 март 2024 г.

Второ, Комисията предлага да се опрости методологията за определени проверки, като се цели да се намали броят на посещенията в стопанството от страна на националните администрации с до 50%. Тази мярка отговаря пряко на исканията на държавите-членки. Комисията предлага да се рационализира и изясни как да се оценява качеството на системата за мониторинг на района . Последната е система, базирана на автоматизиран анализ на сателитни изображения от Коперник, предназначена да намали проверките във фермите, да помогне на фермерите да избегнат грешки и да понесат санкции, както и да улесни докладването. С по-малко посещения от администрацията за управление, фермерите ще имат повече време да се посветят на основната си работа.

Трето, Комисията предлага да се изясни използването на концепцията за непреодолима сила и извънредни обстоятелства. Тази правна концепция позволява на земеделските стопани, които не могат да изпълнят всичките си изисквания на ОСП поради извънредни и непредвидими събития извън техния контрол (като например в случаи на тежки суши или наводнения), да не бъдат налагани санкции. Това пояснение ще подпомогне националните администрации при прилагането на тази разпоредба и ще гарантира нейното еднакво прилагане в целия Съюз. Това също така ще подобри сигурността за получаване на подкрепа от ОСП за земеделски производители, засегнати от подобни нещастни събития. В по-общ план Комисията ще работи с държавите-членки, за да определи възможни начини за рационализиране на контрола.

В своя документ Комисията също така споменава допълнителни средносрочни мерки, които могат да облекчат тежестта за земеделските стопани, особено за по-малките фермери, и може да обмисли предлагането на промени в този смисъл в основните регламенти на ОСП, договорени от Европейския парламент и Съвета през 2021 г.

Едно предложение може да бъде освобождаване на малки стопанства с площ под 10 хектара от проверки, свързани със спазването на изискванията за условия (GAEC). Това изключение значително ще опрости ежедневната работа на дребните земеделски производители, които представляват 65 % от бенефициентите на ОСП, като същевременно запази екологичните амбиции на ОСП, тъй като малките стопанства покриват само 9,6 % от районите, получаващи подкрепа по ОСП. Освен това, ако основните регламенти бъдат променени в

Освен това, ако основните регламенти бъдат променени в средносрочен план, GAEC 8 за земята, оставена под угар, GAEC 7 за сеитбооборота и GAEC 6 за почвената покривка могат да бъдат преразгледани, за да се намали допълнително тежестта за фермерите.

Успоредно с това Комисията ще улесни обмена на най-добри практики за опростяване между държавите-членки в различните съответни органи за сътрудничество (т.е. експертни групи, комитети и други).

Още от съобщението на ЕК може да прочетете на: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_1002