27.03.2024

Отлични резултати oт опити с Принципал® Голд в АУ Пловдив

By praadmin 0 145 Views

Заложените опити в учебно-опитната и внедрителска база на Аграрен университет – Пловдив през 2022/23 г. показаха превъзхождащо представяне на Принципал® Голд от предшественика му

Агротехническите мероприятия са извършени съгласно общоприетата технология за отглеждане на царевицата. Направено е предсеитбено торене с NPK (15-15-15) – 20 kg/dka и подхранване с амониев нитрат N 34.4 % – 20 кг/дка във фаза 7-8 лист на културата. Сеитбата на царевицата, хибрид Р 9985 (ФАО 425) е извършена на 24.04.2023 г.
Изпитваните хербициди са листни, внесени в 2 фенофази на културата (5-6 лист на царевицата и във фаза 7-8 лист). Първото пръскане е извършено на 25.05., а второто пръскане – на 02.06.2023 г. В опитните варианти не са прилагани почвени хербициди. Отчитането на плевелите е извършено по количествения метод в метровки с размер 0,5 m2 (по 8 броя на вариант за 4 повторения).
Селективността на тестваните хербициди към културата е отчетена по скалата на EWRS (Европейска асоциация за борба с плевелите) в балове (при бал 1 – няма повреда по културните растения, а при бал 9 – културата е напълно унищожена).
Климатичните особености на опитната година поставиха на изпитание културата, отглеждана при неполивни условия. През месеците април, май и юни паднаха голямо количество валежи, които надвишиха значително средните за многогодишен период (+ 63,15 l/m2). Сеитбата се извърши в оптимални срокове (24.04.2023 г.), при благоприятна почвена влага и развитието на царевицата започна нормално. От месец май обаче до края на вегетацията средномесечната температура значително надвишава нормата, като температурната сума от април до края на септември e 370,8℃ над средните за многогодишен период. С особено високи температури се отличават месеците юли, август и септември, а през юли са отчетени температури над 38℃. На 25 юни падна градушка, която допълнително стресира културата. Това се отрази изключително неблагоприятно върху добива и качеството на продукцията, като в същото време плевелите се намножиха във висока плътност и при тези условия се развитието им протече бързо и буйно.
През отчетната година царевицата е отглеждана при неполивни условия, като монокултура. В опитната площ е установено силно заплевеляване от смесен тип, включващ предимно едногодишни къснопролетни и многогодишни плевели.
Плевелите преди пръскане на царевицата във фаза 5-6 лист достигат много висока плътност – от 84 до 102 бр./m2, от които 77-89 бр./m2 са едногодишни и от 7 до 13 бр./ кв. м – многогодишни.

Резултатите от проведеното отчитане показват висока ефикасност на хербицидите, внесени във фаза 5-6 лист на културата още на 7-мия ден след пръскане. Отчита се бърз инициален ефект върху целия спектър от едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, като той е особено добре изразен при Принципал® Голд – 48 g/da + Виволт 90 – 0,1%). При отделните плевелни видове се наблюдава стопиране на развитието, изсветляване на вегетационния връх, силно затормозяване и начало на увяхване.

На 14-тия ден след третирането се наблюдава пълно загиване на плевелите, които са силно чувствителни към изпитваните хербициди, те буквално се стопяват. Най-висока ефикасност – 99-100%, срещу едногодишните плевели, които бяха в много висока плътност (124 бр./m2), е отчетена при Принципал Голд – 48 g/dкa + Виволт 90 – 0,1%. В тези варианти се наблюдава и пълен контрол на балура. Тази тенденция се запазва и на 20-тия ден след третирането.

При третиране във фаза 7-8 лист на царевицата към 02.06.23 г. плевелите варират от 109,3 до 126,8 бр./m2 от които 96 – 110 бр./m2 са едногодишни и 13,3 – 17 бр./m2 – многогодишни. За периода между двете пръскания – от 25.05. до 02.06.23 г. на опитното поле са паднали 24 l/m2 валежи, което в съчетание с високите температури доведе до увеличение не само на плътността на плевелите, но и на тяхната надземна маса.
Резултатите от проведеното отчитане на 7-мия ден след пръскане показват симптомите на ефект на хербицидите върху плевелите, които се изразяват във начало на увяхване, стопиране на растежа и развитието, изсветляване на вегетационния връх и хлороза по листата. Поради факта, че до 7-8 лист на царевицата плевелите силно избуяха, началният бърз ефект на хербицидите, който отчетохме при прилагането им във фаза 5-6 лист не се наблюдава.

На 14-тия ден след третирането чувствителните видове, въпреки висока плътност – 166,3 бр./m2 и че са прерастнали, наблюдаваме отлична ефикасност отчетена от Принципа Голд – 48 г/дка + Виволт 90 – 0,1%. Тази тенденция се запазва и на 20-тия ден след третирането.
От проведените опити с две фази на внасяне при културата е видно че ефикасността на Принципал Голд – 48 г/дка + Виволт 90 – 0,1% е по-висока от предшественика му , като внасянето му във фаза 5-6 лист на културата води до по-бърз инициален ефект върху плевелите , поради оптималната им фаза на развитие за третиране с Принципал Голд .

Изготвил отчета: проф.д-р Мая Димитрова, херболог в АУ