• Home
  • Новини
  • Стопаните могат да се запознаят с окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., и със слой „Постоянно затревени площи

Стопаните могат да се запознаят с окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., и със слой „Постоянно затревени площи

By on 29.03.2024 0 103 Views

Заповедите подлежат на оспорване до 12 април 2024 г.

Със Заповед №РД 09-220 от 08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните е одобрен окончателния специализиран слой „Физически блокове”, включващ и площите по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „з“ от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (площи подходящи за косене) за кампания 2023 г. Заповедта е публикувана в Държавен вестник, брой 27 от 29 март 2024 г., в изпълнение чл. 33a, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, съобщиха от пресцентъра на МЗХ. В тази връзка земеделските стопани, подали възражения по образец в периода 05-16 февруари 2024 г., могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).
Окончателният слой „Физически блокове“, ведно с подходящите за косене площи в тях, са предоставени на Разплащателната агенция за извършване на задължителните административни проверки на подадените през Кампания 2023 заявления за подпомагане за площи, които не са били обект на проверки на място и за прием на заявления за подпомагане през 2024 година.
Със Заповед №РД 09-200 от 01.03.2024 г. е одобрен обхвата на слой „Постоянно затревени площи“ за 2024 г., се посочва още в съобщението.
Заповедите подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14 – дневен срок до 12.04.2024 г. включително. Данните се публикуват в цифров вид на сайта на МЗХ.

(ПЗ)