• Home
  • Новини
  • Браншовици алармират: иглолистните гори в България са застрашени от изсъхване и пожари
09.07.2024

Браншовици алармират: иглолистните гори в България са застрашени от изсъхване и пожари

By praadmin 0 21 Views

В писмо до медиите, изпратено от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКМДП), се твърди, че  иглолистните гори у нас са застрашени! Част от причините за влошеното състояние на тези култури са фитопатогенни гъби, си посочва в писмото. Според данните на ИАГ 35 500 ха, което се равнява на е 0,8 % от залесената площ на страната, са увредени. Само че нито институциите, нито обществото успяха да се разтревожат достатъчно от тази информация, коментират браншовиците.

В текста още четем, че БКДМП се е допитало до мнението на експерти лесовъди. Доц. Георги Костов, ръковорител катедра Лесовъдство в Лесотехнически университет, е определил състоянието на иглолистните култури като тревожно и нуждаещо се от проактивни грижи. Доц. Янчо Найденов, дългогодишен ръководител на Лесозащитна станция София, е споделил своя анализ и е дал конкретни цифри. Според данните през последните 60 години са залесени около 1,5 млн. ха предимно иглолистни горски култури. Водещите цели на тези залесявания са били да се увеличи площта на горите и тяхната производителност, да се намали ерозията на почвата. За съжаление обаче през последните години се наблюдава масово съхнене на тези култури.

Според учените разполагаме с добри лесовъдски практики, познати както в чужбина, така и у нас. Те са категорични, че е нужен нов подход към стопанисването на иглолистните култури в България и е важно да се се осмисли общественозначимата полза от възпроизводството им, се подчертава в писмото. Предложението е в спешен порядък да се проведат интензивни отгледни, санитарни или трансформационни сечи. Още преди години, когато са направени тези масови залесявания с този тип насаждения, е отбелязано, жизненият цикъл, след който трябва да се премине към възобновяване при пионерните иглолистни видове – бял и черен бор, на нетипични месторастения, следва да бъде 40-50 години.

Ако не се провеждат тези сечи, природата ще го направи вместо нас. Само че тя може да бъде жестока и нейните действия са крайни – пожари, масови каламитети (нападения от насекоми и гъбични заболявания), ветроломи, снеголоми, пише още в позицията на БКДМП.

В допълнение се посочва, че вече е ясно, че предстои промяна на ландшафта заради глобалното затопляне, ситуацията вече е видима например в Сакар, където през последните години имаше множество пожари. За съжаление изгорелите площи там вече са обезлесени – на тяхно място има храсталаци, треви. Мащабните пожари в Гърция от миналата година също не са случайни и нашата страна не е застрахована от подобни стихии, особено в иглолистните гори, застрашени от изсъхване. Трябва да се има предвид и това, че нашите гори застаряват и ако не се изпълняват годишните горски планове, това ще доведе до намаляване на прираста и съответно лошо стопанисване.

(ПЗ)