Новини

Какво е новото в плана за развитие на биологично производство в ЕС, в сравнение с предишния?

2021-03-28 

България е на едно от последните места по дял земи, определени за биологично земеделие – 2,3%

Биологичното земеделие е вид земеделие, подкрепяно от Общата селскостопанска политика (ОСП) и политиката на ЕС в областта на аквакултурите, които могат да помогнат за постигането на амбицията за Зелена сделка, се посочва в информация, поместена на официалния сайт на Съюза, в рубриката: „Въпроси и отговори: действия за стимулиране на биологичното производство” .

Новият  План за действие за развитие на биологично производство предлага 23 действия, структурирани около 3 оси - повишаване на потреблението, като същевременно се поддържа доверието на потребителите , увеличаване на производството и допълнително подобряване на устойчивостта на сектора - за да се осигури балансиран растеж на сектора.

Новият план за действие цели постигане на равнище от 25% от земеделските земи под биологично земеделие до 2030 г., както и значително увеличение на биологичната аквакултура. Той е с по-широк по обхват, обхваща цялата верига на стойността, като включва широк кръг от заинтересовани страни. Той мобилизира ОСП, но също така подкрепя програми и инструменти извън ОСП, като например Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (EMFAF).

Кои са ключовите мерки за увеличаване на потреблението?

1.Първият раздел на плана за действие се фокусира върху начините за увеличаване на потреблението на биологични продукти. Сред тях Комисията подчертава значението на информирането и комуникацията за биологичното земеделие и ползите от него.

2. За да се увеличи потреблението, Планът за действие включва също така насърчаване на консумацията на биологични продукти чрез кампании, стимулиране на приемането на биологични продукти в обществените столове и увеличаване на разпространението на биологични продукти по схемата на ЕС за училищата.

3. Освен това в плана за действие се признава, че за увеличаване на потреблението е от ключово значение да се засили борбата срещу измамни практики и да се подобри проследимостта. Например Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки за разработване и прилагане на политика за предотвратяване на органични измами и ще поддържа стабилна система за контрол на одитите.

Каква роля ще играе биологичният сектор в стратегиите Farm to Fork и Biodiversity?

Целта за биологично земеделие е определена заедно с други цели в стратегиите Farm to Fork и биологичното разнообразие: по-специално, намаляването на употребата на пестициди, загубите на хранителни вещества в околната среда, продажбите на антимикробни средства, както и увеличаването на голямото разнообразие Земеделие.

Целта от 25% на национално ниво или на ниво ЕС ли е?

Целта от 25% за биологично земеделие е на ниво ЕС. Някои държави-членки вече са достигнали дял над 20%, което показва осъществимостта на целта. Други планират бързо нарастване през следващите няколко години. Все още обаче съществуват значителни разлики по отношение на дела на земеделските земи под биологично земеделие между държавите-членки, вариращи между 0,5% и над 25%, при средно за ЕС 8,5%. по този показател България се нарежда на едно от последните места – с 2,3% земеделски земи, определени за биологично земеделие.  Следователно е от ключово значение да се вземат предвид местните условия при изпълнението на плана за действие.

Може да прочетете цялата информация на https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1277

 (ПЗ)