Новини

Европейските институции определиха 23-ти септември за „ органичен ден на ЕС”

2021-09-24 

Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват началото на ежегодния „органичен ден на ЕС“, се казва в съобщение на официалния сайт на Съюза (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4821)

Трите институции подписаха съвместна декларация, която определя отсега - всеки 23 септември да се отбелязва като органичен ден на ЕС. Това е продължение на плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., който обяви създаването на такъв ден за повишаване на осведомеността за биологичното производство, се пояснява в информацията.

На церемонията по подписването и стартирането комисарят по земеделието Януш Войцеховски е заявил: „ Днес празнуваме биологичното производство, устойчив тип земеделие, където производството на храни се извършва в хармония с природата, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните. 23 септември също е есенно равноденствие, когато денят и нощта са еднакво дълги, символ на баланс между селското стопанство и околната среда, който идеално подхожда на биологичното производство. Радвам се, че заедно с Европейския парламент, Съвета и ключовите участници в този сектор ще можем да стартираме този ежегоден органичен ден на ЕС, чудесна възможност за повишаване на осведомеността за биологичното производство и насърчаване на ключовата роля, която играе в прехода към устойчиво хранителни системи . "

Общата цел на Плана за действие за развитие на биологичното производство е да увеличи значително производството и потреблението на биологични продукти, за да допринесе за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и биологичното разнообразие, като например намаляване на използването на торове, пестициди и антимикробни продукти. Органичният сектор се нуждае от правилните инструменти за растеж, както е посочено в плана за действие. Структурирани около три оси - увеличаване на потреблениетоувеличаване на производството и допълнително подобряване на устойчивостта на сектора - са предложени 23 действия, за да се осигури балансиран растеж на сектора.

Действия

За да се увеличи потреблението, Планът включва действия като информиране и комуникация за биологичното производство, насърчаване на консумацията на биологични продукти и стимулиране на по -широкото използване на органични вещества в обществените столове чрез обществени поръчки. Освен това, за да се увеличи биологичното производство, Общата селскостопанска политика (ОСП) ще остане ключов инструмент за подпомагане преминаването към биологично земеделие. Той ще бъде допълнен например от информационни събития и мрежи за споделяне на най -добри практики и сертифициране за групи земеделски производители, а не за отделни лица. И накрая, за да се подобри устойчивостта на биологичното земеделие, Комисията ще отдели поне 30% от бюджета за научни изследвания и иновации в областта на селското стопанство, горското стопанство и селските райони на теми, специфични или свързани с биологичния сектор.

Контекст:

Биологичното производство идва с редица важни ползи: биологичните полета имат около 30% по -голямо биоразнообразие, биологично отглежданите животни се радват на по -висока степен на хуманно отношение към животните и приемат по -малко антибиотици, био фермерите имат по -високи доходи и са по -устойчиви, а потребителите знаят точно какво получават благодарение на екологичното лого на ЕС .

(ПЗ)