Новини

ЕК прие План за действие при извънредни ситуации за снабдяване с храни и продоволствена сигурност

2021-11-15 

След кризата с COVID-19 и както беше обявено  в стратегията От фермата до трапезата, ЕС възнамерява да засили координацията на европейско ниво, за да гарантира, че гражданите няма да се сблъскват с недостиг на храна по време на кризи. Приетият на 12 ноември, т. г., План за действие при извънредни ситуации признава цялостната устойчивост на веригата за доставки на храни в ЕС, идентифицира съществуващите недостатъци и предлага действия за подобряване на готовността на ниво ЕС, се казва в съобщението на официалния уеб сайт на институцията.  В допълнение се съобщава, че за целта Комисията ще създаде Европейски механизъм за готовност и реагиране при кризи за продоволствена сигурност (EFSCM), група от експерти по веригата на доставки на храни, координирани от Комисията за обмен на данни, практики и засилване на координацията.

Поуки, извлечени от кризата с COVID-19, посочени в информацията:

Кризата COVID-19 показа устойчивостта на селскостопанския, рибарския, аквакултурния и хранителния сектор, непозволявайки на здравната криза да доведе и до криза на продоволствената сигурност. За да подкрепи тези сектори, ЕС предприе изключителни мерки .

Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика в областта на рибарството (ОПР), например, предоставиха инструменти за противодействие на пазарните дисбаланси или проблемите с паричните потоци на производителите. Освен това, за да гарантира движението на стоки и основни работници на единния пазар, Комисията създаде зелени коридори и публикува насоки, които позволяват тясна координация между държавите-членки за безпроблемно преминаване на границата.

В съобщениено се признава, че са необходими по-нататъшни подобрения в някои области, за да продължи да се гарантира снабдяването с храни и продоволствената сигурност по време на криза.

Планът на ЕС за извънредни ситуации за снабдяване с храни и продоволствена сигурност

С нарастващото въздействие на изменението на климата и влошаването на околната среда върху производството на храни, както и рисковете, свързани с общественото здраве, кибер заплахите или геополитическите промени, застрашаващи функционирането на веригата за доставка на храни, планът на ЕС за действие при извънредни ситуации за доставките на храни и продоволствената сигурност става все по-голям. релевантно.

От ключово значение за подобряване на готовността на ЕС, този план за действие при извънредни ситуации обхваща подход на сътрудничество между всички публични и частни страни, които са част от веригата за доставка на храни. От частния сектор това включва земеделски производители, рибари, производители на аквакултури, преработватели на храни, търговци и търговци на дребно, както и превозвачи и логистици.  Самият план ще бъде въведен от Европейския механизъм за готовност и реакция при кризи за продоволствена сигурност, който ще бъде стартиран от Комисията.

EFSCM ще разчита на група от експерти, обединяващи представители и участници от държави-членки и някои държави извън ЕС от всички етапи на хранителната верига, както и набор от процедурни правила, регулиращи функционирането му. Групата ще се събира периодично, а в случай на криза, в много кратки срокове и толкова често, колкото е необходимо.

Той ще се фокусира върху конкретни дейности и набор от действия, които трябва да бъдат завършени между средата на 2022 г. и 2024 г.:

·         предвиждане, оценка на риска и наблюдение: подобряване на готовността чрез използване на наличните данни (включително за времето, климата, пазарите); допълнителен анализ на уязвимостите и критичната инфраструктура на веригата за доставка на храни;

·         координация, сътрудничество и комуникация: споделяне на информация, най-добри практики, национални планове за действие при извънредни ситуации; разработване на препоръки за справяне с кризи; координация и сътрудничество с международната общност.

Източник: https://ec.europa.eu

Снимка: pixabay

(ПЗ)