Новини

Отворен е приемът по подмярка 6.3 за малки стопанства, с бюджет близо 40 млн. лева

2021-12-01 

Министерството на земеделието, храните и горите отворите приема по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малкото стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), съобщава пресслужбата на институцията. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е близо 40 млн. евро. лева. С нея се цели да бъде ускорена модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства, като се повиши тяхното индустриално развитие. Приоритетно ще се разглеждат проекти на кандидати с образование в областта на селското стопанство, биологичните производители, както и тези, които развиват дейност в планинските райони.

Документите за участие могат да се подават до 17:30 часа на 02.03.2022 г., като допълнителният пакет може да бъде намерен на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите: https://www.mzh.government.bg/bg /politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ и в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Кандидатстването и оценката на предложенията ще бъдат изцяло електронни.

Потенциалните кандидати трябва да се регистрират земеделски производители и да притежават стопанството със стандартен производствен обем (SPO) между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро, включително.

ОТ МЗХ втачн, че максималният размер на средствата за един кандидат е до 30 хил. лева, като изплащането им ще се извърши на два етапа. Първото плащане ще бъде на стойност близо 20 хил. лева и ще се изпълняват до два месеца след сключването на административния договор. Окончателното плащане ще се след това реализация на бизнес плана, което ще се удостовери с проверка на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция.

Малките земеделски стопани ще могат да ползват услугите на Националната служба за съвети в земеделието, което предоставя безплатно специализирани консултантски услуги, включително и изготвяне на бизнес планове по подмярката, съобщава от МЗХГ.

(ПЗ)