Новини

Одобриха 128 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ - предимно в животновъдството

2022-01-09 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 128 проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). Информацията е публикувана на офциалния сайт на ДФЗ
Инвестиционните предложения на кандидатите са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 6.008 чрез ИСУН 2020.
По процедурата са одобрени за финансиране всички 128 проектни предложения, преминали успешно етапа на техническа и финансова оценка. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите е в размер на 3 755 136 лв. Предстои изпращане на писма за одобрение до кандидатите и подписването на административни договори с тях.
От фонда припомнят, че при приема са подадени за разглеждане общо 197 проекта, от тях 55 проекта не са преминали на последващ етап, а други са оттеглени.
Финансовата помощ за един кандидат по подмярка 6.3 процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.008 е безвъзмездна и е до левовата равностойност на 15 000 евро, разпределена на два транша. Първото плащане е в размер на левовата равностойност на 10 000 евро и се извършва след сключване на договора между бенефициери и ДФЗ – РА. Второто плащане, в размер на левовата равностойност на 5 000 евро, се превежда след проверка на ДФЗ – РА и след като се установи коректното изпълнение на бизнес плана.
В допълнение още се казва, че последният прием по подмярка 6.3 е целеви – насочен към развитието и укрепването на малки земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“. Приоритет е даден на фермери, които имат регистрирани животновъдни обекти за дребни преживни животни, свине или птици с по-голям брой животни към датата на подаване на проекта. Стопаните трябваше да са отглеждали животни, които са били унищожени вследствие на заболяване от Африканска чума по свинете, чума по дребните преживни животни и инфлуенца (грип) по птиците.

(ПЗ)

Снимка: pixabay