Статии

Пролетна хербицидна кампания в есенно-житните посеви

Вредата от плевелите в есенниците е добре известна на зърнопроизводителите, защото при заплевелените посеви загубите от зърно може да достигнат до 50%. С унищожаването на плевелната растителност културните растения се развиват добре без да имат съперници за хранителните вещества, водата и светлината. Приложението на хербициди при пшеницата и ечемика увеличава добива и в пъти възвръща направените разходи. А чистите от плевели посеви създават условия за по-голяма производителност на прибиращата техника, за намаляване на загубите от зърно до минимум, за качествена подготовка на площта за следващата култура. 

Съгласно Добрата растителнозащитна практика най-ефикасно е внасянето на хербицидите наесен предсеитбено или предпоникващо, защото посевите се освобождават рано от конкуренцията на плевелите. Но това мероприятие може да не се проведе, заради обективни или субективни причини. Например при късна сеитба или при площи със слаба заплевеленост третирането с хербициди ще има по-голям ефект, ако се извърши напролет.

Ежегодно се увеличават площите с житни култури, заплевелени с лайка, лепка, див мак, видовете ралица, видовете подрумче и други.   Наблюдава се тенденция за увеличаване  на кореновоиздънковите видове поветица и паламида и на коренищните – пълзящ пирей, троскот, балур. Подценяването на третиранията с противожитни хербициди  е причина за увеличаване на площите с пшеница, заплевелени с житни плевели. При монокултурното отглеждане на пшеница и ечемик значително се увеличава степента на заплевеленост, затова редуването им с окопни култури играе много положителна роля.

След възобновяване  на вегетацията на есенно-житните култури напролет е необходимо посевите да се обследват, за да се прецени степента на заплевеленост и видовият състав на плевелите, фенофазите на пшеницата, ечемика и на плевелите. Тогава може да се вземе решение за внасяне на най-подходящия хербицид, за времето на приложение и оптималната доза.

•Срещу широколистни плевели (полски синап, ралица, къклица, полско лютиче, дива ряпа и други) във фенофаза „братене” на пшеницата и ечемика  посевите може да се третират с един от хербицидите: Агроксон/ Серидор МЦПА- 200 мл/ дка; Аминопиелик 600 СЛ- 150-200 мл/ дка; Валсамин- 150 мл/ дка (само при пшеница); Дикопур Ф/Хербоксон топ- 150-200 мл/ дка; Диовид 60 СЛ-150-200 мл/ дка (само при пшеница); Санафен-150-200 мл/ дка; Матон 600 ЕК- 120-150 мл/ дка; Лонтрел 300 СЛ- 40-50 мл/ дка (само при пшеница); Камбио СЛ- 125 мл/ дка и други.

•Срещу широколистни плевели, в т.ч. слабо чувствителни към хормоноподобните хербициди (лепка, видовете лайка, див мак, подрумче, видовете пипериче, росопас и други), приложен във фенофаза „братене” на културата може да се внесе един от хербицидите: Арат 10-20 г/ дка; Дерби супер- 2,5- 3,3 г/ дка (само при пшеницата, като високата доза се използва, ако има преобладаващо заплевеляване с паламида);  Дифендър СЛ/ Пасифик СЛ/ Магнето СЛ- 80-100 мл/ дка (само при пшеница); Ларен 20 СГ- 3 г/ дка; Линтур 70 ВГ- 15 г/ дка; Оптика трио- 150-200 мл/ дка;  Уидмастер 464 СЛ- 80-100 мл/ дка; Секатор ОД- 10 мл/ дка; Хербафлекс-200 мл/ дка (само при пшеница); Мустанг 306,25-60-80 мл/ дка (само при пшеница);  Глин 75 ДФ- 1-1,5 г/ дка; Гранстар супер 50 СГ- 4 г/ дка е широкоспектърен хербицид, който           действа на лепка, лайка, подрумче, врабчови чревца, синя метличина и други. Паламидата да бъде във фенофаза „розетка”. Срещу паламидата във фенофаза”розетка” се получава добър ефект при третиране на посевите с Дифендър СЛ или Уидмастер в посочените по-горе дози.

•Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди само при пшеницата може да се третира с Пасифика ВГ- 35 г/ дка + Биопауър- 70 мл/ дка (прилепител).  При силно заплевеляване с паламида и лепка може да се прибави половин доза Секатор ОД, т.е. Пасифика ВГ- 35 г/ дка +Биопауър- 70 мл/ дка+ Секатор ОД-10 г/ дка, но да се спази изискването височината на паламидата да бъде 10-15 см. Когато се третират житни култури с Пасифика работният разтвор не бива да попада върху посеви с рапица, слънчоглед, зеленчуци и овощни, защото имат голяма чувствителност към хербицида.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди само пшеничените посеви може да се третират с Хусар макс- 20-25 г/ дка + Биопауър- 40-50 мл/ дка (по- ниската доза се използва при смесено заплевеляване, а по-високата доза при прераснали плевели и висока степен на заплевеляване). Този хербицид действа на див овес, ветрушка, райграс, лисича опашка и всички широколистни плевели. Паламидата трябва да бъде с височина 10-15 см. Хербицидът не може да се използва при ечемик и овес. При третиране на пшеница задължително се прибавя прилепител Биопауър. Най-оптимален период за прилагане на Хусар макс е през пролетта.

Палас 75 ВГ, приложен в доза 20-25 г/ дка (при пшеница) осигурява едновременен контрол на житни и широколистни плевели Той е единственият широкоспектърен хербицид контролиращ опасният плевел полска овсига.

 

•Срещу широколистни плевели пшеницата и ечемика може да се третират вегетационно с хербицида Алай макс/ Пойнтер ултра – 3,5 г/ дка, с работен разтвор 30-40 л/ дка, от фенофаза 2-3-ти лист до начало на „вретенене”. Може да се използва едновременно с повечето регистрирани пестициди и листни торове, но при такава необходимост, се спазват инструкциите, посочени в неговия етикет.