Статии

Грижи за средноранните домати през вегетацията – полско производство

2014-06-09 

І. Технологични препоръки

Известно е, че в страната основната продукция от домати полско производство се получава от средноранното направление. Предварителното отглеждане на разсад дава възможност за по-ранно постъпване на продукцията от средноранни домати на пазара. Разсадът за средноранното производство на домати се разсажда на открито в края на април  и в началото на май директно в браздите или в специалните отвори на прерфорирано фолио.

Когато растенията се прихванат, се извършва първото окопаване, ако растенията са засадени по конвенционалния начин. След 10-12 дни се поливат и окопават втори път. При индетерминантните сортове (б.р. - това са високостъблените сортове с неограничен растеж) се изгражда конструкция, която може да бъде телена, с друг материал (сезал и т. н.) или се осигурява опора за всяко растение.

Изграждане на конструкция, формировки.

По дължината на реда, на разстояние 3-4 m се набиват колове (дървени или бетонни), с височина 130-140 cm и се опъват три реда тел, на височина 35; 75 и 120-130 cm от почвената повърхност. С нарастването на растенията централното стъбло последователно се привързва към всеки тел. Детерминантните сортове (б.р. - нискостъблените домати) се отглеждат свободно върху лехата. По принцип индетерминантните сортове се отглеждат на по-малки площи, докато детерминантните са за промишлено производство, с механизиране на работните процеси.

След изграждане на конструкцията и привързване на растенията грижите се състоят в редовно окопаване, поливане, подхранване, колтучене на индетерминантните сортове, привързване на растенията към конструкцията и борба срещу болести и неприятели.

Индетерминантните и полудетерминантните сортове се колутучат често. Не бива да се допуска колтуците да станат по-големи от 5-10 см, за да не изтощават излишно майчините растения. За да се ускори зреенето на детерминантните домати, на малки площи може да се премахнат само колутуците им в пазвите на първите 4-5 листа на главното стъбло.

При индетерминантните сортове растенията се формират едностъблено и всички колтуци се премахват. Детерминатните сортове не се колтучат, с което се улеснява отглеждането им. При тях обаче се създават по-благоприятни условия за развитие на гъбни болести и е наложително провеждането на повече растителнозащитни мероприятия.

Торенето трябва да се съчетава с окопаване.

l. Детерминантните сортове се подхранват три пъти с 25 kg амониева селитра на декар във фазите: масов цъфтеж на първо съцветие; образуване на първият плод с големина на орех и зачервяване на първия плод. При първите две подхранвания, съчетани с окопаване, торът се разпределя от двете страни на всеки ред и растенията се загърлят, а при третото -  когато растенията са покрили почвената повърхност, се тори само от едната страна на реда, разположена към прилежащата бразда.

2. Индетерминантните сортове се торят 4 пъти с по 20 kg на декар амониева селитра. Първото си извършва 10-12 дни след засаждането, а следващите през 25 дни. Много добри резултати се получават при торене с органичния течен тор Хумустим или торене с други торове за листно подхранване Вуксал, Лакотофол, Амалгерол, Софтгард, Фолиар Екстра и др).

най-рационално и с голям ефект е подхранването на домитите чрез внасяне на торотовете с капковата система на наяпояване (фертигация) (Виж. Специалната побекация в сп. Практично земеделие» - бр.5/май 2014 г.)

До започване на беритбения период се провеждат 2-3 обработки на почвата. Телената конструкция е пречка за механизирано обработване на доматите, което налага в реда ръчно окопаване.

Поливане. До оформянето на плодовете, растенията се поливат 2-3 пъти, а след започване на зреенето се полива през 5-6 дни или по-често в зависимост от климатичните условия, без да се допуска голямо колебаене на почвената влажност, защото предизвиква масовото им напукване. Поливането може да е гравитачно, но се препоръчително капково напояване.

Обичайна практика, особено при безразадовото отглеждане на домитите, поливките да се прекратят 2-4 седмици преди прибиране на реколтата, за да се натрупа достатъчно сухо вещество в плодовете, което увеличава дълготрайността на съхранение.

II.Безразсадово отглеждане

 Безразсадовото отглеждане на домати е преспективно и икономически целесъобразно на по-големи площи. Дава възможност за максимално използване на механизация при провеждането на повечето технологични операции. То представлява интерес и за по-дребното производство в семейните ферми, особено когато няма възможност за производство на разсад или по различни причини са пропуснати и най-късните възможни срокове за него.

 При това производство изключително важно е посевът да се опази от заплевеляване, особено през периода на поникване на растенията и в началните фази от развитието им. Трябва да се използват подходящи хербициди. Преди използване им е задължителна консултацията със специалист-херболог. Няколко дни преди сеитбата площта се третира с Девринол 4Ф – 300-400 мл/дка. Задължително се заравя плитко в почвата чрез фрезоване. След директната сеитба, но преди поникване, повърхността на лехите се пръска с комбинация Девринол 4Ф -200 g +Зенкор 70 ВГ - 30 g на декар. Срещу новопоникналите и развили се плевели от фаза 5-6-ти лист до края на цъфтежа на първо съцветие се използва Зенкор 70 ВГ -50 gна декар. При по-късно заплевеляване срещу житните плевели се прилага Фузилад Форте 150 ЕК – 90 мл на декар.

 

Едновременно с химичната борба през периода от фаза 4-5-ти лист до момента, когато растенията са все още изправени и не са покрили междуредието, се провеждат 3-4 окопавания, механизирано, но е необходимо и ръчно загърляне на растенията. Окопаването да се комбинира с подхранване. Минералният тор се внася двукратно - с първото окопаване и 25 дни по-късно по 25-30 кг амониева селитра на декар.

 

Поливният режим при директно засетите домати се различава съществено от отглежданите чрез разсад. Добре развитият централен корен и малко по-дълбоко разположената активна коренова система позволяват периодът между отделните поливки да се удължи и те да се намалят.

През вегетацията и при двата начина за полско отглеждане на домати, за средно ранно производство е изключително важно да се води своевременно борба срещу болестите и неприятелите.

 III.Беритба

 Прибирането на разсадовите средно ранни домати, в зависимост от сорта и от начина на отглеждане започва от 5-10 юли, а при директното засяване - около месец по-късно.

Статията е публикувана в бр.6/юни 2014 г, сп. "Практично земеделие"