Статии

ПРОРЕЖДАНЕ НА ЗАВРЪЗИТЕ

2015-06-03 

От икономическа гледна точка основната цел на овощаря е да отглежда високодобивни дървета, от които се получава качествено продукция. За постигането на това влияние имат и много фактори на околната среда и технологията на отглеждане.

Овощните видове притежават способността сами да регулират натоварването си с плодове, което извършват на два или три етапа. Първият етап е в края на цъфтежа, когато опадат всички дефектни, неопрашени и неоплодени цветове. Известно е, че дърветата образуват значително много цветове, в сравнение с обраните плодове. В този етап опадането на цветовете се дължи на лошо опрашване, липса на пчели, ниски температури, силен вятър, продължителни дъждове и пр. След това започва втората вълна на естествено опадане – за 2-3 седмици окапват излишни младите плодови завръзи. При семковите видове (ябълка, круша) това са завръзите, които имат малък брой нормални семена, а при костилковите - тези които не са образували семена, поради неоплождане или дегенериране на семепъпката.

В началото на юни (1-2 месеца след цъфтежа), опада и значителна част от вече оформените плодови завръзи. Това е популярното, т. н. физиологично или юнско опадане на завръзите. Интензивността му зависи от запасеността на овощните дървета с хранителни вещества. Степента на опадане на плодовите завръзи зависи също от климатичните условия по време на цъфтежа (вятър, дъжд, суша, ниски или високи температури и др.), но и от запасеността на дърветата с хранителни вещества и от пораженията от вредители.

Опадането на нормално оплодените, но излишни завръзи може да се регулира с конкуренцията за хранителни вещества между нарастващите леторасти и завръзи. Трябва да се има предвид, че в тази фаза по-конкурентноспособни са леторастите и затова при недостатъчна запасеност опадането на завръзите е по-силно. Затова всеки овощар трябва да знае, че при добра осигуреност на дървото с хранителни вещества тази конкуренция почти не се проявява.

Обикноено при умереноцъфтящите видове за нормално се приема, когато в  плододаване се задържат и развият от 5 до 15% при семковите и от 15 до 35% от цветовете при костилковите овощни видове. Така чрез юнското опадане на завързите дървото само регулира своята натовареност и се опитва да я поставя в съответствие с възможността за изхранването им. Затова на дървото остават само тези плодчета, които са физиологично добре развити, но в някои случай те са много повече от необходимите, а в други – не се очаква получаване на качествена продукция.

Периодът след естественото физиологично опадване на плодовете при овошките е най-подходящото време за оценка на очакваната плодовата реколта, защото окомерно най-добре може да се прецени дали останалите плодове са достатъчни за нормален добив или са вповече. Преценката се прави индивидуално за всяко дръвче, съобразно общо му състояние.

Овощарят трябва да се намесва в регулирането на плододаването, както при наличие на малко, така и при много завръз.

В тези случай, когато овощните видове и сортове залагат много плодни пъпки и задържат повече завръзи и плодове, отколкото дървото може да изхрани, е необходимо да се направи прореждане, защото претоварването дава отражение върху качеството на плодовете през текущата година и върху количеството на плододобива през следващата. Това може да се постигне с премахването на излишните завръзи, за да могат останалите плодове да са по-едри, а дървото да се защити от изтощаване или счупване на отделни клонки или клони.

Прореждането повишава и ефекта на растителната защита.

Ако не се направи пореждане на завръзите, плодовете остават не само дребни, нискокачествени и с незадоволителни вкусови качества, но и самите дървета се изтощават, не формират достатъчно плодни пъпки за следващата година и увеличава склонността си към алтернативно (нередовно) плододаване.

Прореждането се препоръчва предимно при слаборастящите нискостъблени едроплодни семковите овощни видове - ябълки, круши и дюли, а при костилковите - при прасковата и отчасти при кайсията. То може да се осъществи по два начина - чрез ръчно отстраняване или химично третиране.

Ръчното прореждане е трудоемка практика, но много важна за качеството на продукцията. За най-подходящо време за прореждане се приема периодът непосредствено след юнското опадане на завръзите, когато плодовете вече са добре оформени. Преценката се извършва на база разликата в едрината, външния вид и разположението на отделните плодове. Най-добре е това да се прави най-късно до юли. След това коригиращо могат да се премахват единични плодовете, намиращи се от долната страна на клоните и тези, които са израснали в засенчените ниски части на короната. Започва се с ранните сортове, тъй като при тях времето от цъфтежа до беритбата е много кратко, а и претоварането при тях е по-малко, отколкото при късните.

 

Как се извършва прореждането на завръзите?

Механизмът на прореждане е лесен. Най-напред клонът се стръсква, за да окапят плодовете, които не се държат здраво. Премахването на останалите излишните плодове става с подбор. Първо се отстраняват дребните, деформираните, повредените от болести и неприятели и лошо разположените плодчета. При прореждането се отстраняват плодовете от долната страна на клонката, засенчените и гъсто разположени. Премахването на плодовете от горната страна на клонката се извършва също избирателно. Отстраняването на излишните плодове се прави внимателно, за да не се наруши връзката на дръжката на оставащия плод с клончето на дървото.

Най-често се прилага при прасковата и по-малко при ябълката, крушата, кайсията и др. Броят на плодовете на едно дърво е в зависимост от размера и растежната му сила. Обикновено се препоръчва на едно възрастно прасковено дърво да се оставят 500-800 добре оформени и качествените плодове, разположени равномерно в короната на дървото.

Излишните плодчета се отстраняват с дясната ръка чрез извиване (завъртане) при прасковата  и кайсията или чрез отрязване с ножица или остро ножче при ябълката и крушата, като клонката се поддържа и опъва за върха с лявата ръка. При прореждането да се внимава да не се чупят клончета или да се оронват други плодчета. При правилно извършено прореждане оставените плодчета не си пречат при наедряването и лесно се опазват от болести и неприятели, тъй като растителнозащитните разтвори ги покриват от всички страни.

Добре е да се знае, че по принцип се оставят винаги само плодчетата, които са най-добре развити, и че едри плодове се получават при добре отглеждани овощни дървета.

Важно!

На новозасадените овощни дървета не трябва да се оставят плодове през първата година, защото те отслабват растежа. В младите овощни насаждения се премахват част от цветовете или завързите по централния клон (водача) и по страничните разклонения, за да се предпазят дърветата от изтощаване, изкривяване и деформиране на короната.

За правилното израстване на водача и на скелетните клони при младите овощни дървета е от значение не само да се отстранят конкурентите им, но и да се премахнат и всички завръзи по тях до 50 см от върха надолу.

В някои страни се използват различни химически средства за прореждане, но у нас практиката е слабо застъпена. За малките овощни градини те са и икономически неизгодни и практически неприложими. Химичното прореждане е подходящо за по-големи овощни градини. Извършва се третиране със синтетични растежни регулатори. Прилага се бързо и лесно при спазване на оптималните срокове за третиране. Много важен момент е определянето на подходящата фаза за пръскане. В Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, който се утвърждава от Националната служба за растителна защита при МЗХ и се актуализира ежегодно, е включен препаратът на Байер КропСайанс - ФЛОРДИМЕКС420, съдържащ 420 г/л етефон. Предлага се за употреба при  ябълката (Златна превъзходна и Йелоспър) и праскова. Прореждането на завързите се извършва при диаметър 10-16 или 20 мм на плодовете. Прилага се в доза 200-300 мл/дка. Пръска се сутрин или вечер, в облачно или по-хладно време, при по-висока относителна влажност на въздуха. Карантиният му срок е 60 дни за ябълка и 14 - за прасковата.

Редовният добив от качествени плодове е цел на всеки производител, но получаването му е свързано със спазване на всички технологични елементи на отглеждане, осигуряващи оптимален водно-хранителен режим на дърветата, съобразно климатичните условия на района. Прореждането на плодовете е едно допълнение за получаването на качествени плодове и редовни добиви. Резултатите от него зависят не само от натоваравнето с плодове, а и от възрастта и растежната сила на дърветата и агротехническата състояние на градината.

Статията е публикувана в бр. 6/юни 2015 г. на сп. „Практично земеделие”.

 Още по темата и опазване на плодовата реколта от неприятели и болести в сезона – чете същия бр. 6, който е на пазара от 03.06.2015 г. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.