Статии

Какви са инструментите за постигане на целите на новата, „по-зелена” ОСП ?

2021-06-27 

48 милиарда евро от бюджета  на ОСП за директни плащания се насочват за подпомагане на екосистемите

Новата ОСП ще подкрепи прехода към по-устойчиво земеделие с повишена амбиция за климат, околна среда и хуманно отношение към животните, се казва в документа, който разпространи ЕК  след сключване на политическо споразумение, постигнато на  25-06-2021 г. от Европейския парламент и Съвета относно новата Обща селскостопанска политика. Това ще даде възможност за изпълнение чрез националните стратегически планове в съответствие със Зелената сделка и нейните стратегии Farm to Fork и биологичното разнообразие. Въвеждат се нови инструменти, които в комбинация с новия начин на работа ще позволят по-ефективно и по-целенасочено опазване на околната среда, климата и хуманното отношение към животните:

Новите инструменти включват:

Съгласуваност с европейската зелена сделка: Новата ОСП ще интегрира изцяло законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата. Плановете за ОСП ще допринесат за целите на стратегиите „От фирмата до трапезата“ и „Биоразнообразие“ ,и ще бъдат актуализирани, за да вземат предвид промените в законодателството в областта на климата и околната среда от Европейската зелена сделка.

Условия: минималните изисквания, които бенефициентите на ОСП трябва да спазват, за да получат подкрепа, вече са по-амбициозни. Например във всяка ферма най-малко 3% от обработваемата земя ще бъде посветена на биологичното разнообразие и непроизводствените елементи, с възможност за получаване на подкрепа чрез екосхеми за постигане на 7%. Всички влажни зони и торфища ще бъдат защитени.

Екосхемите ще бъдат задължителни за предлагане от държавите-членки. Този нов доброволен инструмент ще възнагради фермерите, които прилагат климатични и екологични практики (биологично земеделие, агроекология, интегрирано управление на вредителите и др.), както и подобрения в хуманното отношение към животните. Държавите-членки трябва да разпределят най-малко 25% от своя бюджет за подпомагане на доходите на екосистеми, общо 48 милиарда евро от бюджета за директни плащания.

Най-малко 35% от средствата за развитие на селските райони ще бъдат разпределени за ангажименти за агроекология, които насърчават екологични, климатични и хуманни практики на животните.

Бюджетът на ОСП трябва да допринесе значително за общите разходи на Съюза за климата. За да осигури реалистично и стабилно изчисление, до 2025 г. Комисията ще предложи нов, диференциран подход, който надхвърля съществуващите методи.

По-гъвкава ОСП

Новата ОСП въвежда нов начин на работа, при който всяка държава-членка ще изготви национален стратегически план за ОСП, описващ как ще бъдат постигнати целите на ОСП, както и целите на Зелената сделка, както са описани в стратегиите „От фермата до трапезата” и „Биологично разнообразие”.

(ПЗ

Снимка: pixabay