Растителна защита, торове, семена

199 759 дка гори са засегнати от борова процесионка

2017-02-09 

„Необходими са навременни мерки за преодоляването на повредите, нанесени от короядите в районите, които са засегнати от снеголоми, ледоломи и ветроломи”, е заявил заместник-министър проф. Иван Палигоров при откриването на заседание на Националната комисия по лесозащита, съобщи пресцентъра на МЗХ.

През миналата година не успяхме да извлечем цялата пострадала дървесина и останаха много увредени насаждения. Важно да се предприемат действия сега, преди затопляне на времето, когато условията ще повлияят на разпространението на вредителите, е заявил зам.-министърът.

В ролята си на консултативен орган към Изпълнителна агенция по горите, Комисията е представила направените констатации за здравословното състояние на горите и ефективността на проведените мероприятия през 2016 година.

Корояди и други стъблени вредители са засегнали 147 000 дка, а борова процесионка - 199 759 дка. 364 254 дка горски насаждения са повредени от вятър, сняг и лед. Като цяло, обаче, здравословното състояние на горите е добро. Общата площ на засегнатите гори е едва 2% от общата горска територия на страната.

Заместник-министърът е категоричен, че трябва да се изготви пълен анализ за динамиката на нападенията и да се предприемат незабавни действия.

Комисията е обсъдила предложените от лесозащитните станции мерки за 2017 година. Препоръчват се неотложни мероприятия срещу корояди, в това число санитарни сечи на територията на 78 730 дка.

Трябва да се отстранят повредите и да се извлече дървесината и от територията на 200 000 дка насаждения, които са увредени от сняг, вятър и лед. Предвижда се също и авиоборба срещу боровата процесионка върху площ от 25 280 дка.

 

До края на април т. г. ще бъде направен допълнителен мониторинг, за да се определи степента на нападенията и нивото на разпространение на короядите в горските територии, се казва още в съобщението.