Растителна защита, торове, семена

Особености при пролетно внасяне на хербициди в есенно-житните посеви

2017-02-12 

Фактор, от който зависи до голяма степен получаването на високи добиви от есенниците е ефикасната борба срещу плевлните асоцииации, застъпени в различна плътност в посевите.

Едни от най-силно конкуриращите пшеницата и ечемика, и съответно икономически най-опасни са видовете плевели:

- полска лисича опашка, ветрушка, людовиков див овес, полска овсига, пиявица  - от групата на едногодишните житни плевели;

- войничица, мъртва коприва, великденче, стелария, полски мак, лайка, подрумче, трицветна теменуга, видовете ралица, лепка, дива ряпа, полска незабравка и др. -   от групата на ефемерите и зимно-пролетните – преобладаващо широколстни;

 -поветица, родилна трева /горуха/, паламида, пъзящ пирей, троскот, балур – от групата на многогодишните плевели.

През последните години на много места масово са се намножили многогодишните кореновоизнъкови плевели: паламида, поветица, горуха и др. „ Нарастването на плътността им може да бъде обяснено с твърде ранното внасяне на хербициди напролет, преди масовата поява на техните издънки, както и с ограничения им фитотоксичен ефект /б. р. – на хербицидите/ върху органите за вегетативно размножаване. Други причини от агротехническо естество са: закъснялата обработка на стърнищата, еднократното й извършване във влажни години и най-вече плитката предсеитбена обработка на почвата, която се прилага в заплевелени с кореновоиздънкови плевели площи, особено с дискови оръдия и фрези” /Пшеница и ечемик – неприятели, болести и плевели, торене, авторски колектив, Изд. „Виденов & син”, София, 2016/

Други фактори, които не би трябвало да се пропускат или пренебрегват и които ограничават заплевеляването на житните посеви, са: качествената сеитба в оптимални срокове, защото тогава семената поникват дружно и силно конкурират и  потискат плевелите; използване на високостъблени и бързорастящи сортове с по-висока склонност за братене;  оптималната гъстота на житния посев има решаващо значение в конкуренцията с плевелите, а редуването на есенно-житни с окопни култури намалява достатъчно добре заплевеляването на житните посеви с някои от най-опасните плевелни видове, правилни сеитбообороти,  деферинцилна обработка на площите в зависимост от вида на плевелите, балансирано торене и т.н.

Опитът е показал, че борбата с плевелите в есенно-житните култури е най-ефикасна наесен с предсеитбено или предпоникващо внасяне на хербициди, защото посевите се освобождават рано от конкуренцията на плевелите и ефектът е по-голям. Но има и обективни причини, поради които  това мероприятие може да не се  проведе наесен. Обективна причина е например при късно засети посеви и посеви със слаба заплевеленост третирането с хербициди е ефикасно, ако се   извърши  напролет.

Заплевеляването на посевите преди началото на „братене” на пшеницата и ечемика оказва рестрикционно значение при формиране на добива, защото при наличие на плевели през този период, посевите се прореждат и се създават условия за вторично заплевеляване.

В гъстите и добре гарнирани посеви няма заплевеляване, защото културните растения бързо закриват почвената повърхност и не позволяват дивите плевелни видове, особено на  по-светлолюбивите да се развият.

Чрез балансирано торене на есенниците се ускорява тяхното развитие и се повишава способността им да конкурират плевелите. Докато при едностранчивото азотно торене се увеличава броят и биомасата на азотолюбивите видове – див овес, полска лисича опашка, полски синап и други.

Рано напролет, след възобновяване на вегетацията на есенниците и преди пръскането им с даден вегетационен (листен) хербицид трябва да се вземе правилно решение,  след като се обходят посевите и се установи  заплевелеността и видовият състав на плевелите,  прецени се  фенофазата на културата и плевелите. Едва тогава може да се подбере най-подходящият хербицид, като се уточни  дозата и времето на  приложение.

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 2/февруари 2017 г. на сп. „Практично земеделие”. Очаквайте в бр. 3 на списанието, който ще излезе на пазара на 02.03.2017 г. – конкретна информация за приложението на най-новите и ефикасни вегетационни хербициди, предлагани от водещите компании за растителна защита у нас, включени в промопакети!