Растителна защита, торове, семена

Ефикасен контрол на плевелите в есенно-житните посеви

2017-03-06 

Плевелите са едни от най-вредните фактори при отглеждане на есенно-житните култури, освен болестите и неприятелите. Ежегодно се увеличават площите, заплевелени с див мак, лепка, лайка, видовете ралица, видовете подрумче и други. Увеличава се частта на многогодишните кореновоиздънкови плевели поветица и паламида и на коренищните- пълзящ пирей, троскот, балур.

Според добрата растителнозащитна практика е небходимо да се унищожат поникващите и широко разпространени плевели с подходящи хербициди, внесени в оптималния срок и доза. Особено важно е да се  създадат  условия за израстване на добре гарнирани и конкурентни посеви по отношение на плевелите чрез правилна обработка на почвата, оптимален срок на сеитба, точни сеитбени норми, балансирано минерално торене.

Преди пръскане на житните посеви е необходимо да се обходят, за да се прецени степента на заплевеляване,  видовият състав, фенофазата на културните растения и на плевелите и да се подбере най-подходящият хербицид, точната доза и време на приложение. Не се препоръчва много ранно пролетно третиране на житните с хербициди, ако още не са поникнали масово паламидата и поветицата. В противен случай това може да доведе до намножаването им.

Срещу широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди - видовете лайка, подрумче, див мак, лепка, росопас, видовете пипериче и други във фенофаза „братене” на културата може да се пръска с един от регистрираните хербициди: Арат-10-20 г/ дка; Секатор ОД-10 мл/ дка; Дерби супер-2,5-3,3 г/ дка(само при пшеница, като по-високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида); Гранстар супер 50 СГ- 4 г/ дка с 20-40 л/ дка работен разтвор (хербицидът действа срещу врабчови чревца, лепка, лайка, синя метличина, подрумче и др.); Дифендър СЛ/Пасифик СЛ/Магнето СЛ-80-100 мл/ дка(само при пшеница); Ларен 20 СГ- 3 г/ дка; Линтур 70 ВГ- 15 г/ дка; Оптика трио -150-200 мл/ дка; Уидмастер 464 СЛ-80-100 мл/ дка; Хербафлекс-200 мл/ дка (само при пшеница); Мустанг 306,25 СК-60-80 мл/ дка (само при пшеница); Глин 75 ДФ- 1-1,5 г/ дка.

Хербицидите Дифендър и и Уидмастер имат много добър ефект срещу паламидата във фенофаза „розетка” в посочените по-горе дози.

Срещу широколистните плевели къклица, ралица, полски синап, полско лютиче, дива ряпа и други посевите с пшеница и ечемик във фенофаза „братене” могат да се пръскат с един от регистрираните хербициди: Санафен-150-200 мл/ дка; Матон 600 ЕК- 120-150 мл/ дка; Камбио СЛ- 125 мл/ дка; само за пшеница могат да се използват хербицидите: Валсамин -150 мл/ дка; Лонтрел 300 СЛ-40-50 мл/ дка; Диовид 60 СЛ- 150-200 мл/ дка.

Срещу едногодишните житни плевели див овес, ветрушка, пиявица, лисича опашка посевите се третират с един от хербицидите: Пума супер 7,5 ЕВ-100 мл/ дка; Топик 080 ЕК- 30-40 мл/ дка (само при пшеница); Скорпио супер 7,5 ЕВ-100 мл/ дка от фаза 3-ти лист до края на фаза „братене”  на плевелите и културата. Хербицидът Аксиал 050 ЕК- 60-90 мл/ дка се внася във фенофаза „братене” на пшеницата и от фенофаза 2-и-3-и лист до „братене” на плевелите.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди само при пшеницата може да се пръска с Пасифика ВГ-35 г/ дка + Биопауър-70 мл/ дка (прилепител). При заплевеляване на посевите във висока степен с паламида и лепка се прибавя и половин доза Секатор, т.е. Пасифика ВГ-35 г/ дка + Биопауър-70 мл/ дка + Секатор ОД-10 г/ дка при спазване на изискването паламидата да има височина 10-15 см.  При пръскане на житните култури с Пасифика има опасност за рапица, слънчоглед, зеленчуци и овощни, ако попадне върху тях работният разтвор- те са силно чувствителни към хербицида.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди пшеничните посеви могат да се пръскат с Хусар макс-20-25 г/ дка + Биопауър-40-50 мл/ дка (по-ниската доза е за смесено заплевеляване, а по-високата- при висока степен на заплевеляване. Хербицидът е ефективен срещу див овес, лисича опашка, ветрушка, райграс и всички широколистни плевели. Височината на паламидата трябва да бъде 10-15 см. Задължително се прибавя прилепител Биопауър при третиране на пшеница. Най-оптималното време за прилагане на Хусар макс е напролет. За борба с плевелите може да се използва един от хербицидите : Палас 75 ВГ-20-25 г/ дка + Полиглокол-50 мл/ дка(прилепител); Аксиал едно ЕК- 100 мл/ дка и други.

Срещу широколистни плевели пшеницата и ечемика могат да се третират с Алай макс/Пойнтер ултра- 3,5 г/ дка с работен разтвор 30-40 л/ дка работен разтвор от фенофаза 2-и-3-и лист до начало на „вретенене”.

Плевелите загиват в период от 4 до 6 седмици след третирането. Хербицидите се абсорбират от листата и спират растежа и развитието на плевелите, щом попаднат върху тях.

 Статията е авторска и е публикувана м бр.3/март 2017 г. на сп. „Практично земеделие”; Подробности за абонамент: 0888 58 54 68